Ekologizace IT může pomoci při řešení klimatické krize

Ekologizace IT může pomoci při řešení klimatické krize 1

Je třeba zlepšit design, použití i opětovné použití.

V srpnu vydala Mezivládní komise OSN pro změnu klimatu (IPCC) své nejostřejší varování vůbec. IPCC dospěla k závěru, že lidský vliv jednoznačně způsobil oteplení planety a změnu počasí. Zároveň poznamenala, že stále existuje „okénko“, ve kterém mohou lidé změnit klimatické vzory na planetě. Opatření, která podnikáme ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších plynů zachycujících teplo, mohou ovlivnit budoucí klima. Existuje mnoho způsobů, jak mohou členové technické a vědecké komunity pomoci s touto naléhavou a důležitou velkou výzvou. Jednou z plodných oblastí, které můžeme využívat, jsou informační technologie (IT). Informační a komunikační technologie jsou společně zodpovědné za odhadem 1,4 % celosvětových emisí CO2. Existují však způsoby, jak tyto emise snížit – a také IT sektor má potenciál pomoci snížit celkové množství globálních emisí. Ve skutečnosti zpráva od Global e-Sustainability Initiative odhaduje, že IT řešení mohou pomoci téměř 10x snížit množství CO2, které vypouštějí. Zde je několik strategií, které můžeme použít k řešení klimatické krize a vytvoření udržitelného prostředí pro nás i pro následující generace. Všechny je lze kategorizovat jako možnosti „zelené IT“, což je zastřešující termín odkazující na ekologicky šetrné informační technologie a systémy, aplikace a postupy.

 

Ekologizace IT

Tento dovnitř orientovaný přístup se zaměřuje na reengineering IT produktů a procesů s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost, maximalizovat jejich využití, minimalizovat uhlíkovou stopu a splnit požadavky na shodu. Můžeme učinit prvky IT ekologičtější, včetně hardwaru, softwaru, datových center a internetu věcí (IoT). Aby byl celý životní cyklus IT ekologičtější, musíme se zabývat dopady na životní prostředí a udržitelnost ve třech hlavních oblastech spojených s počítači:

  1. jejich navrhování a výroba
  2. jejich použití 
  3. jejich likvidace, opětovné použití a recyklace.

Mnozí si neuvědomují, že stejně jako hardware může i software přispívat k problémům životního prostředí. Výpočetně neefektivní software může mít zásadní dopad na spotřebu energie, a tedy i potřebu ekologických typů, označovaných jako zelený software. Výpočetní nároky a využívání pokročilých systémů umělé inteligence (AI) a strojového učení se výrazně zvyšují. Od roku 2012 do roku 2018 se například výpočetní náklady na pokročilé aplikace AI, které využívají modely tzv. hlubokého učení, zvýšily 300 000x, což způsobilo výrazný nárůst spotřeby elektrické energie a využití zdrojů.  Nehospodárný přístup vynakládání většího výpočetního výkonu na problém za účelem dosažení lepších výsledků byl nazván červená AI. Vznikající zelená AI, neboli AI šetrná k životnímu prostředí, na druhou stranu řeší problém minimalizací výpočetní náročnosti strojového učení (ML) a snížením jeho uhlíkové stopy. Přitom AI může být ekologičtější prostřednictvím

  1. vývoje a používání méně energeticky náročného modelu ML
  2. vytváření a sdílení reprodukovatelného kódu, který sníží duplicitní úsilí
  3. vývoje a používání specializovaného hardwaru optimalizovaného pro zátěž AI.

Skupina specializovaná na zelenou AI se zaměřuje na problémy související s výkonem a energetickou účinností. Dalším ztělesněním zelené AI je použití umělé inteligence jako mocného prostředku nebo nástroje pro minimalizaci emisí uhlíku v jiných klíčových průmyslových odvětvích.

Ekologizace IT může pomoci při řešení klimatické krize 2

Ekologizace prostřednictvím IT

Kromě toho, že je IT zelenější, mohou ji technici použít k tomu, aby byla výroba, energetika, zemědělství, zdravotnictví a budovy zelenější. Software lze použít například k analýze, modelování a simulaci dopadů na životní prostředí v oblastech, jako je výroba, logistika a doprava. Algoritmy by mohly pomoci logistickým firmám optimalizovat trasy a spravovat své flotily. Senzory a bezdrátové senzorové sítě mohou usnadnit sběr dat v reálném čase a zlepšit efektivitu v řadě aplikací. Například britský potravinářský řetězec Morrisons používá externí a interní datové soubory, jako je počasí, informace o prodeji a zásoby v reálném čase, k optimalizaci poptávky a doplňování – což vedlo ke snížení plýtvání (podle časopisu RetailWeek). Strojové učení a další softwarové nástroje mohou pomoci při rozhodování, která by mohla snížit emise uhlíku. Společnost Bosch například použila umělou inteligenci k předpovědi budoucí spotřeby energie, vyhnula se nejvyššímu zatížení ve špičce a ovlivňovala vzorce spotřeby, což vedlo ke snížení emisí o 10 % za 2 roky.

 

Ekologické povědomí

Mnoho lidí si ještě neuvědomuje, jak vážná je klimatická krize a jak ovlivňuje je i svět. IT jim může pomoci k informovanosti a většímu zapojení. Můžeme používat sociální média a webové stránky k šíření informací a vytváření platforem pro spolupráci při zvyšování povědomí o klimatické krizi a udržitelnosti životního prostředí, stejně jako k propagaci osvědčených postupů a změn chování. Například webová stránka WikiHow Environmental Awareness poskytuje informace, které veřejnost snadno pochopí. Na stránkách sociálních médií a příslušných skupinách na LinkedIn mohou lidé zveřejňovat odkazy na zpravodajské články, zprávy a vědecké důkazy a videa z důvěryhodných zdrojů. Mohou diskutovat o změnách, ke kterým došlo v jejich komunitě v důsledku změny klimatu a postupů, které přijali, a mohou motivovat ostatní, aby je také přijali. CarbonClick je platforma, která vytváří podporu pro zelenější planetu tím, že spojuje lidi s projekty s uhlíkovou kompenzací. Podnikům a dobrovolnickým týmům nabízí jednoduché, důvěryhodné a cenově výhodné řešení, které jim umožňuje vyvíjet a spravovat programy. Můžete vytvořit e-komunitu, která se bude podílet na akcích v oblasti klimatu a poskytnout pomoc pro výzkumníky v oblasti klimatu. Takto třeba v USA Federal Crowdsourcing and Citizen Science Catalog uvádí přehled komunitních projektů, do kterých se mohou občané zapojit. Projekt UNESCO Green Citizens je dalším příkladem. Jeden z jejích programů Inovace pro udržitelný rozvoj sdružuje klíčové zainteresované strany. Síť také slouží jako platforma pro šíření informací mezi komunitami, zejména ve venkovských a odlehlých regionech. Online nástroje, jako jsou nástroje na webových stránkách UKCIP, mohou pomoci organizacím, průmyslovým odvětvím a úřadům řešit krizi. Pro mnoho společností se zelená ekologická témata stala prioritou na úrovni představenstva. Existuje pro to několik důvodů, včetně rostoucí spotřeby energie a cen energií, rostoucího zájmu spotřebitelů o ekologické produkty a služby, vyšší očekávání veřejnosti ohledně odpovědnosti za životní prostředí a přísnějších požadavků na dodržování předpisů při práci. Environmentální problémy ovlivňují také konkurenční prostředí, takže podniky musí vytvářet strategie, které je řeší.

Klimatická krize je před námi a je určujícím tématem naší doby. Je etickou a společenskou odpovědností každého, aby přispěl svým dílem ke snížení globálního oteplování a jeho katastrofálních důsledků. Technici a ICT profesionálové mohou (a měli by být) součástí řešení. Měli by využít příslib IT a dalších technologií, aby všem přinesli významné ekologické, sociální a ekonomické výhody, což by znamenalo hned trojité vítězství. Proto začněme usilovat o vytvoření čistší a zelenější planety.