Hodnocení vakcinace proti covid-19 rekombinantním doplňkovým proteinem viru

Hodnocení vakcinace proti covid-19 rekombinantním doplňkovým proteinem viru 1

Nedávná studie zveřejněná na předtiskovém serveru bioRxiv hodnotila dopad imunizace rekombinantním doplňkovým proteinem viru rSARS-CoV-2 proti přenosu SARS-CoV-2 a závažnému onemocnění.

Nové zprávy upozorňují na klesající účinnost vakcín proti covid-19. Různé studie uvádějí potenciál živých atenuovaných vakcín (LAV) při poskytování účinné ochrany proti různým variantám obav (VOC) SARS-CoV-2.

Studie zkoumala účinnost, bezpečnost a stabilitu dvojitého ORF-deficientního rSARS-CoV-2 jako LAV pro profylaxi infekce SARS-CoV-2 a souvisejícího onemocnění. Ledvinové epiteliální buňky z kočkodanů zelených byly odebrány ze sbírky amerických typových kultur (ATCC) spolu s buňkami Vero E6 exprimujícími lidský angiotensin-konvertující enzym 2 (hACE2) a transmembránovou serinovou proteázu 2 (TMPRSS2). Byly také získány spike protein (S), nukleokapsidový protein (N), obalový protein (E) a membránový protein (M) viru SARS-CoV-2. Tým dále shromáždil SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 variant alfa, beta a delta, zatímco byly vytvořeny rSARS-CoV-2 divokého typu (WT) a rSARS-CoV-2. Proteiny přístupného otevřeného čtecího rámce (ORF) byly 2x deletovány inverzní polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) ve virovém fragmentu 1, který byl poté znovu sestaven pomocí restrikčních endonukleáz. Poté následovala infekce buněk Vero E6 pomocí rSARS-CoV-2 WT a delece ORF3a/ORF7a, ORF3a/ORF6 a ORF3a/ORF7b. Buňky byly poté imunobarveny a byl proveden plakový test. Byla extrahována celková ribonukleová kyselina (RNA) z kontrolních buněk nebo buněk Vero infikovaných virem. Amplifikace virových N proteinů, ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF7b a ORF8 genů byla provedena pomocí reverzní transkripce-PCR (RT-PCR). Enzymově vázaný imunospotový test (ELISPOT) byl použit ke stanovení antigen-specifických T-buněk sekretujících interferon-gama (IFN-γ) buněk. Poté byla detekována intracelulární produkce cytokinů v buňkách Vero pomocí průtokové cytometrické analýzy. Pro každý vzorek byl také proveden enzymatický imunosorbentní test (ELISA) a mikroneutralizační test redukce plaku (PRMNT).

Hodnocení vakcinace proti covid-19 rekombinantním doplňkovým proteinem viru 2
kočkodan zelený

Výsledky studie ukázaly, že v dvojitém ORF-deficientním rSARS-CoV-2 byly detekovány celkem 4 nereferenční alely. Ze 4 nereferenčních alel byly 2 s 58,52 % a 57,69 % frekvencemi nalezeny v rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF6, zatímco 1 měla 12,04 % frekvenci v rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF7a a další měla frekvenci 14,94 % u rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF7b. Tři dvojité ORF-deficientní rSARS-CoV-2 měly menší průměry plaků než rSARS-CoV-2 WT a také nižší maximální titry pro hACE2 ve srovnání s rSARS-CoV-2 WT. Kromě toho byly u rSARS-CoV-2 s deficitem ORF-2 ve srovnání s rSARS-CoV-2 WT pozorovány nižší titry ve vzorcích z nosu a plic infikovaných myší. Analýza imunitních odpovědí v plicích myší infikovaných hACE2 a léčených dvojitým ORF-deficientním rSARS-CoV-2 při 2 tečkách na lineární palec (dpi) neukázala žádné významné rozdíly kromě toho, že rSARS-CoV-2 infikované ORF3a/ORF7a myši měly snížené odpovědi IFN. Při 4 dpi však byly pozorovány nižší hladiny IFN-α u myší infikovaných rSARS-CoV-2 s deficitem ORF než rSARS-CoV-2 WT, zatímco u hladin IFN-γ nebylo zjištěno žádné takové snížení. Všechny transgenní myši infikované hACE2 a rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF7a a 2 z 5 myší infikovaných rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF6 podlehly infekci při 9 dpi, zatímco 3 z nich se zotavily a infekci přežily. Zatímco všechny myši infikované rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF7a a rSARS-CoV-2 WT podlehly virové infekci, doba přežití u myší infikovaných první z nich byla vyšší než u druhé. Celkově tým pozoroval míru přežití 60 % u myší léčených rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF6 a 100 % u myší léčených rSARS-CoV-2 ORF3a/ORF7b. Studie také zkoumala bezpečnost a účinnost dvojitého ORF deficitního rSARS-CoV-2 u křečků. Bylo pozorováno 15 % snížení tělesné hmotnosti křečků infikovaných rSARS-CoV-2 WT při 6 dpi, zatímco u křečků infikovaných rSARS-CoV-2 s dvojnásobným deficitem ORF nebyly přítomny žádné změny tělesné hmotnosti. Rovněž nebyla nalezena žádná infekční virová zátěž u křečků infikovaných dvojitým ORF-deficientním rSARS-CoV-2. Navíc byl pozorován vysoký neutralizační potenciál u křečků infikovaných rSARS-CoV-2 s deficitem ORF proti kmeni SARS-CoV-2 WA1 a variantám alfa, beta, delta a omikron, zatímco u křečků nebyla zjištěna žádná virová infekčnost v tkáních.

Výsledky studie ukázaly, že 3 dvojité ORF-deficientní rSARS-CoV-2 by mohly účinně exprimovat virové strukturální proteiny bez přítomnosti různých doplňkových proteinů. Tyto dvojité ORF-deficientní rSARS-CoV-2 by mohly vyvolat silnou a adaptivní imunitní odpověď po jediném intranazálním podání, které poskytlo dostatečnou ochranu proti infekci SARS-CoV-2 a její závažnosti. Vědci se domnívají, že tato studie dělá z rSARS-CoV-2 s dvojnásobným deficitem ORF ideálního profylaktického kandidáta LAV proti covid-19.