Jak se mluví ve Francii?

Jak se mluví ve Francii? 1

Francouzština, jazyk známý také pod názvem franština, je románský jazyk, který se vyvinul z latiny. Tento jazyk, který je nyní oficiálním jazykem mnoha zemí, včetně Francie, Belgie, Švýcarska a Kanady, má své stopy v historii, která sahá až do období římské říše. Tento jazyk je také široce používán v několika afrických zemích, což je důsledek historického kolonialismu.

Francouzština se formovala jako samostatný jazyk přibližně v 6.8. století ve franské říši. Ve franské říši, v bývalé římské provincii Galii, se hlavně mluvilo vulgárně latinským jazykem, který byl silně ovlivněn germánskými jazyky Franků a dalších kmenů. Tento proces vytvořil jazyk, který dnes označujeme jako starofrancouzštinu. Tento jazyk se používal v severní části bývalé Galie a byl také známý jako langue d’oïl, aby se odlišil od jižní okcitánštiny, zvané langue d’oc.

Hurá na návštěvu do Parc Zoologique de Paris

Francouzština se začala prosazovat jako oficiální jazyk království během středověku. V novověku se z něj vyvinula klasická literární francouzština, jazyk, který byl široce používán pro psaní. Po francouzské revoluci se francouzština začala využívat jako nástroj pro sjednocení národa, který mluvil mnoha místními jazyky a dialekty, známými jako „patois“.

Vývoj francouzštiny je úzce spjatý s germánskými jazyky, které ovlivnily jak syntaxi, tak slovní zásobu tohoto jazyka. Tato výměna jazykových prvků proběhla během středověku, kdy germánské kmeny Franků a dalších kmenů přišly do kontaktu s obyvateli franské říše. Míchání jazykových prvků vedlo k vytvoření jedinečného jazyka, který dnes označujeme jako francouzštinu.

V dnešní době je francouzština jedním z nejvíce studovaných a mluvených jazyků na světě. Je to důležitý jazyk v mezinárodním obchodě, diplomacii a kultuře, a je také jedním z šesti oficiálních jazyků Organizace spojených národů.