Co je to varianta viru

Co je to varianta viru 1

Viry mohou změnit či pozměnit svou genetickou výbavu. Když k těmto změnám dojde, virus se může stát větší či menší hrozbou pro lidského hostitele. Virologové se proto zajímají o vývoj virového genomu a sledují ho.

V případě viru SARS-CoV-2 je označen jako jeden druh, ale existují různé formy „koronaviru“, které mohou pacienta infikovat v podstatě stejnou nemocí. Tyto různé druhy virů byly nazývány mutanty, varianty, kmeny a někdy i poddruhy, což nevyhnutelně vede k pojmovému zmatku. Tento článek se zabývá tím, co máme na mysli, když odkazujeme na virovou variantu.

 

Termín varianta a pandemie covid-19

Biologové používají specifickou terminologii k popisu virů a používání těchto termínů prosáklo do každodenního používání. Různé typy virů byly obecně označovány jako mutanty, varianty, poddruhy a kmeny, ačkoli mezi nimi existují významné rozdíly. Použití termínu „varianta“ je relativně nedávné. Tento termín byl používán v populárním diskurzu v důsledku pandemie covid-19. Jedním z důvodů může být nepřeberné množství dílčích oborů a specializací v rámci biologie, kdy vědci pracující v různých oblastech odbornosti mají tendenci používat různé termíny. Jako příklad lze uvést, že evoluční biologové a biologicky vyškolení virologové mohou používat termín „linie“ k popisu odlišné větve ve vývoji viru. To pramení z úcty k evolučnímu stromu speciálně vytvořenému pro taxonomické účely. Mezitím, spíše než vizualizaci větve stromu, odborníci v oblasti veřejného zdraví používají termín „varianta zájmu“ (VOC) pro biologický organismus nebo entitu způsobující onemocnění. Možná by to pak mohlo vysvětlit, (protože globální pandemie je skutečně problémem veřejného zdraví), proč se v době pandemie covid-19 rozšířilo používání termínu „varianty“. Termín může být zvláště užitečný v obecném diskurzu, protože může odkazovat jak na virus, tak na nemoc, zatímco termín „kmen“ se používá specificky k označení viru. Ve skutečnosti je zřídka nutné používat slovo kmen jako deskriptor pro virus SAR-CoV-2, protože technicky jde pouze o jeden druh. To znamená, že použití termínu „varianta“ může pomoci omezit technické nepřesnosti a zlepšit jakékoli problémy pojmového zmatku. Dobrým příkladem varianty je varianta delta, B.1.617.2, která byla na podzim 2021 nejběžnějším typem koronaviru v USA. Schopnost infikovat lidské buňky byla u tohoto viru zdvojnásobena ve srovnání s jinými variantami viru – byla to „supervelmoc“, než ji nahradil omikron. Mělo se za to, že delta pravděpodobně způsobí závažnější onemocnění u těch, kteří se jí nakazí, i když o této skutečnosti se mezi odborníky diskutuje.

Covid-19: varianty alfa, beta, gama, delta 

Kategorizace variant koronaviru

Organizace WHO a CDC uspořádaly varianty koronaviru do kategorií. Klasifikace jsou následující:

Varianta zájmu

Jde o variantu koronaviru, kterou virologové takříkajíc bedlivě sledují. Je to prediktivní kategorie, kdy virus získal určité vlastnosti, které je třeba pečlivě sledovat. Tato varianta má genetické změny, které jí dávají potenciál být přenosnější, způsobit závažnější onemocnění nebo se lépe vyhýbat imunitnímu systému nebo genetickému testování.

Varianta obav

Tady je známo, že virus je pro hostitele infekčnější. Tato infekčnost již není potenciální, ale její výskyt byl přímo pozorován. Tento typ koronaviru může také s větší pravděpodobností postihnout očkované jedince nebo znovu infikovat ty, kteří již byli infikováni. Tyto druhy variant mají zvýšený potenciál způsobit vážné onemocnění, vyhýbat se diagnostickým testům nebo odolávat antivirové léčbě.

Varianta s vysokou závažností

Jedná se o variantu koronaviru, pro kterou aktuálně dostupné vakcíny nenabízejí ochranu. Takové varianty v případě SARS-CoV-2 (k lednu 2022) nevznikly.

Další varianty covid-19 

Varianta omikron – je méně závažná?

Od 26. listopadu 2021 označila WHO variantu B.1.1.529 (omikron) jako VOC. Stalo se tak po zprávě, že Technická poradní skupina pro vývoj virů (TAG-VE), jednotka přidružená k WHO, zjistila, že omikron má několik mutací, které by mohly změnit jeho funkčnost, přenosnost a současně závažnost pravděpodobně způsobeného onemocnění. K 13. lednu 2022 byla varianta omikron identifikována ve všech zemích EU/EHP. V lednu 2022 důkazy naznačují, že osoby infikované VOC omikron se budou pravděpodobně klinicky projevovat s menší závažností než osoby infikované deltou. Tyto důkazy jsou pouze předběžné a na hodnocení je ještě příliš brzy. Je však jasné, že vakcinace zůstává klíčová pro jakýkoli vícevrstvý přístup k boji proti VOC omikron i delta.