Účinnost přístupu „test-and-treat“ pro identifikaci a léčbu nedostatku vitaminu D jako prevence covid-19

Účinnost přístupu „test-and-treat“ pro identifikaci a léčbu nedostatku vitaminu D jako prevence covid-19 1

V nedávné studii zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv vědci určili dopad hladiny vitaminu D na prevenci akutní respirační infekce (ARI) a závažného SARS-CoV-2.

Pandemie SARS-CoV-2 znovu zaměřila pozornost na preventivní přístupy k ARI. Očkování proti covid-19 je zlatým standardem pro kontrolu infekce SARS-CoV-2. Jeho globální účinnost však brzdí mnoho problémů, jako je váhání ohledně vakcíny, cena, dostupnost, a také selhání vakcíny. K posílení imunitních reakcí na SARS-CoV-2 a další patogeny způsobující ARI jsou proto zapotřebí levné alternativní léčby. Metabolity vitaminu D napomáhají přirozené imunitě vůči CoV včetně SARS-CoV-2 a podobných respiračních patogenů. Stávající longitudinální analýzy poskytly smíšené výsledky ohledně vlivu vitaminu D na profylaxi covid-19. Několik metaanalýz uvádí celkový ochranný mechanismus vitaminu D proti SARS-CoV-2. Přesto nebyly provedeny žádné randomizované kontrolované studie (RCT) hodnotící vliv vitaminu D na prevenci covid-19.

V současné 3. fázi pragmatické RCT nazvané CORONAVIT výzkumníci hodnotili účinnost strategie testování na detekci a řešení nedostatku vitaminu D pro prevenci SARS-CoV-2 a dalších ARI. Studie probíhala od prosince 2020 do června 2021 u osob starších 16 let ve Velké Británii (UK). Zkušební období odpovídalo době vysokého výskytu SARS-CoV-2 a nízkého pokrytí vakcínou v UK. Studie byla součástí populačního kohortového výzkumu COVIDENCE UK s využitím studie v rámci kohortové strategie. Kritéria pro vyloučení studie byla: stávající suplementace vitaminem D, těhotenství, selhání ledvin vyžadující dialýzu, sarkoidóza, nefrolitiáza, alergie na jakoukoli chemikálii ve zkušební kapsli a primární hyperparatyreóza. Subjekty byly zapsány a sledovány pomocí online dotazníků. Vědci náhodně nabídli 6200 jedincům hodnocení 25-hydroxyvitamínu D (25[OH]D) píchnutím do prstu. Následovala nabídka na 6měsíční suplementaci nízkodávkovaného vitaminu D (800 IU/den) u 1550 jedinců, vysokodávkovaného vitaminu D (3200 IU/den) u 1550 jedinců nebo 3100 jedinců bez nabídky suplementace nebo testování. Následný průzkum shromáždil informace týkající se případů ARI, exacerbace astmatu, chronických symptomů SARS-CoV-2, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), nežádoucích účinků a adherence. Hlavním výsledkem šetření bylo procento subjektů s alespoň jednou lékařem nebo výtěrem potvrzenou akutní respirační infekcí (ARI) jakéhokoli původu za posledních 6 měsíců. Výskyt SARS-CoV-2 potvrzeného výtěrem byl mezi sekundárními výsledky studie.

Výsledky ukázaly, že mezi 6200 subjekty byl střední věk 60,2 let, 4156 bylo žen a 2,5 % bylo očkováno jednou nebo více dávkami vakcín proti covid-19. Mezi účastníky, u kterých byla hodnocena výchozí hladina vitaminu D, byla průměrná koncentrace 25(OH)D 39,7 nmol/l a 97,4 % vykazovalo koncentraci 25(OH)D nižší než 75 nmol/l. Mezi 3100 subjekty, kterým bylo nabídnuto poštou zprostředkované testování vitaminu D, přijalo 2958 jedinců. Ti měli hladinu 25(OH)D v krvi 2690 nižší než 75 nmol/l. Vysokodávkové a nízkodávkové doplňky s vitamínem D byly zaslány 1356 a 1334 subjektům. Alespoň jeden výskyt ARI z jakékoli příčiny nebo covid-19 byl pozorován u 76, 87 a 136 subjektů v kohortě s vysokými dávkami vitamínu D, s nízkými dávkami vitamínu D a bez nabídky (v tomto pořadí). Žádná z dávek vitaminu D neměla statisticky významný dopad na infekci ARI nebo SARS-CoV-2 potvrzenou výtěrem či lékařem. Tato data naznačují, že pozitivní výsledky předchozích pozorovacích studií mohou být pravděpodobně způsobeny kolidujícími nebo matoucími zkresleními. Suplementace vitaminu D perorálně byla dobře tolerována a bezpečná v obou hodnocených dávkách. Frekvence nežádoucích účinků byla v obou větvích podobná a se studijními doplňky nebyly spojeny žádné významné nežádoucí účinky. Téměř 90,9 % subjektů užívalo doplňky vitaminu D s dobrou adherencí. Pouze 0,6 % subjektů vystoupilo ze studie bez jakéhokoli dalšího sledování. Na konci sledovaného období dostalo 5523 z 6200 účastníků alespoň jednu dávku vakcíny proti covid-19. Navíc průměrné hladiny 25(OH)D byly na konci studie dramaticky zvýšeny ve skupině s vysokou a nízkou dávkou vitamínu D ve srovnání s kohortou bez této nabídky.

Podle autorů to byla první RCT ve Velké Británii, kde byla hodnocena účinnost metody test-and-treat ke korekci deficitu vitaminu D kvůli ARI a profylaxi SARS-CoV-2. Výsledky studie naznačují, že provádění strategie testů a léčby pro substituci vitaminu D nesnížilo výskyt covid-19 nebo ARI ze všech příčin u osob s vysokým výchozím výskytem nedostatku vitaminu D. Současná strategie však byla účinná při nápravě nedostatku vitaminu D u jedinců s výchozími hladinami 25(OH)D <75nmol/l.