Vzdělání ve Francii

Vzdělání ve Francii 1

Vzdělávací systém ve Francii je dobře znám pro svou pečlivě strukturovanou a vysoce kvalitní síť škol a vysokých škol. Jeho kořeny sahají do období šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století, kdy byla zavedena současná podoba systému vzdělávání, který je rozdělen do tří hlavních stupňů: základní školy (écoles), střední školy (colléges) a gymnázia (lycées). Od roku 1967 je ve Francii stanovena povinná školní docházka pro děti ve věku od šesti do šestnácti let, což zajišťuje základní vzdělání pro všechny občany země. Sekundární vzdělávání pak nabízí dva navazující cykly, které studentům umožňují postupovat v jejich akademickém růstu. Školní rok ve Francii začíná v průběhu prvního týdne září a končí koncem června, což je v souladu s akademickým kalendářem v České republice.

Pozvání na plavbu po Seině s večeří

Co se týče vysokoškolského vzdělávání, Francie je domovem mnoha univerzit a vysokých škol, jak veřejných, tak soukromých. Veřejné univerzity jsou, s výjimkou pěti katolických, financovány státem a nabízejí širokou škálu studijních programů. Studenti jsou přijímáni na základě osvědčení o maturitě, ačkoliv obory jako medicína a farmacie mohou vyžadovat další výběrové řízení. Zvláštní kategorii tvoří takzvané „grandes écoles“, což jsou prestižní vysoké školy, kde se přijetí na vybrané programy řídí náročným konkurzem. Kandidáti pro tyto školy musí nejprve úspěšně absolvovat dvouletý přípravný seminář.

Ve Francii je školné na univerzitách hrazeno státem, což znamená, že studenti nejsou zatíženi vysokými náklady na vzdělání, jak je to běžné v některých jiných zemích. Studenti platí pouze jednorázový přijímací poplatek při zápisu, jehož výše se každý rok stanovuje ve spolupráci ministerstva školství a financí. Pro akademický rok 2010/2011 byly poplatky nastaveny na 174 eur pro bakalářské programy, 237 eur pro magisterské programy a 359 eur pro doktorské programy. Studenti, kteří se rozhodnou pro inženýrské diplomové programy, platí roční poplatek ve výši 564 eur.

Prestižní školy „grandes écoles“ mají vlastní sazby zápisného, které se liší podle stupně vzdělání a školy. Veřejné školy pod ministerstvem vysokého školství a výzkumu účtují různé poplatky, které mohou zahrnovat školné, příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní vyšetření. Například některé umělecké vysoké školy mohou požadovat roční poplatek až 850 eur. Jiné veřejné školy v gesci jiných ministerstev mohou vyžadovat příspěvek na pokrytí dodatečných nákladů, jako je případ školy Ecole nationale des Ponts et Chaussées, kde činí poplatky 1,358 eur za rok.

Ve Francii jsou studenti podporováni různými typy finanční pomoci. Zahrnuje to sociální stipendia, stipendia na základě vzdělávacích kritérií, podporu mezinárodní mobility a státem ručené studentské půjčky. Studentům je rovněž poskytována pomoc s ubytováním a stravováním. Zahraniční studenti mají možnost využívat grantů poskytovaných francouzskou vládou a mají stejný přístup k zvýhodněným službám, jako jsou stravování a ubytování, jako domácí studenti.

Program Erasmus je zaměřen na podporu vysokoškolských studentů, pedagogů a pracovníků, kteří mají zájem o studium nebo výuku v zahraničí. V rámci tohoto programu byla pro akademický rok 2010/2011 stanovena výše stipendií pro studijní pobyty ve Francii na 473 eur měsíčně, zatímco pro pracovní stáže to bylo 678 eur měsíčně.

Další podporu nabízí CampusBourses, systém financován ze státního rozpočtu, který prostřednictvím francouzského ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí poskytuje množství grantů pro mezinárodní studenty. Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí stipendia francouzské vlády pro české studenty, kteří chtějí studovat na univerzitách, ve výzkumných centrech nebo fakultních nemocnicích, a to jak pro doktorandské, tak i postdoktorandské studium.

Tyto informace o vzdělávacím systému, školném a stipendiích ve Francii jsou klíčové pro studenty, kteří uvažují o studiu v této zemi, a poskytují základní přehled o tom, jak je francouzský vzdělávací systém uspořádán a jaké finanční podpory jsou k dispozici pro podporu jejich akademické dráhy.