Jak vytvořit plán na bezpečnější a udržitelnější úklid prostředí

Jak vytvořit plán na bezpečnější a udržitelnější úklid prostředí 1

Prevence infekcí všeho druhu byla vždy nedílnou součástí procesu úklidu, ale během posledních dvou let se stala kritickou nutností. Zatímco pandemie covid-19 upozornila na důležitost prevence infekcí, vyvolala také dramatický nárůst nebezpečných čistících a dezinfekčních postupů s potenciálními zdravotními riziky.

Dezinfekce je nyní všudypřítomná ve všech odvětvích, přesto jen málo sektorů zaměstnává specialisty na kontrolu infekcí s odbornými znalostmi pro bezpečnější postupy. Tento článek poskytne bližší pohled na některá nebezpečí, která představují zastaralé postupy, a nabídne cestu k bezpečnějším přístupům k prevenci infekcí.  Jak vycházejí najevo skrytá nebezpečí, odborníci na úklid odmítají předpoklad, že tradiční metody sanitace jsou vyzkoušené a skutečné. Například na prastaré přesvědčení, že nejúčinnějšími dezinfekčními prostředky jsou chlornan sodný (bělidlo) nebo kvartérní amoniové sloučeniny (quats), je nyní nahlíženo opatrně kvůli vážným zdravotním problémům a pravděpodobnosti nižší účinnosti. Použití příliš mnoha různých chemikálií na každý úkol je dalším příkladem toho, jak konvenční postupy neúmyslně vyvolaly obavy o bezpečnost. Nejen, že to znamená plýtvání a tato praxe je neefektivní, ale také vytváří matoucí labyrint pro úklidový personál, což může výrazně zvýšit riziko chyb. Ostré zaměření na udržování hygieničtějšího prostředí, aby se zabránilo infekčním ohniskům, zůstane ještě dlouho po odeznění současné pandemie. Veřejnost bude i nadále očekávat vyšší úroveň čistoty ve všech typech zařízení. Proto musí správci zařízení co nejdříve podniknout proaktivní kroky, aby vytvořili odpovědné strategie pro bezpečnější a udržitelnější úklid prostředí. K bezpečnějším postupům prevence infekcí přispívají 4 klíčové složky: chemie, protokoly, vzdělávání a ekologická udržitelnost. První zastávkou na trase je chemie:

Jak vytvořit plán na bezpečnější a udržitelnější úklid prostředí 2

Zhodnoťte úklidové chemikálie a začněte používat osvědčené postupy

Vzhledem k tomu, že chemikálie jsou základem prakticky každého úklidu, by měly být všechny produkty hodnoceny podle ideálního chemického profilu na základě následujících 7 kritérií: rozsah použití, bezpečnostní data, registrace u EPA, účinnost, doba kontaktu, aplikace a náklady. Zlepšení bezpečnosti začíná posouzením všech čisticích prostředků, které používáte, k identifikaci těch, které neodpovídají ideálnímu profilu, a jejich nahrazením bezpečnějšími alternativami, které slouží více účelům. Koncept chemické standardizace je v úklidovém průmyslu stále relativně nový, ale rychle získává na popularitě. Představte si, že máte pouze jednu sadu chemických instrukcí namísto obvyklých 7-10, se kterou byste mohli provádět širokou škálu čisticích a dezinfekčních aplikací na povrchy, podlahy, okna, nábytek, stěny, toalety a další. Standardizace používání chemikálií pomáhá snížit složitost a eliminovat body selhání, které mohou přímo ovlivnit bezpečnost a účinnost. Nízká toxicita je na vrcholu seznamu ideálních vlastností pro bezpečnější chemické alternativy čištění. V dnešní době jsou dostupné chemikálie, které jsou jak bezpečnější, tak vysoce účinné. Bezpečnostní listy produktů (SDS) jsou klíčem k nalezení produktů s optimálním celkovým hodnocením bezpečnosti, včetně hodnocení systému identifikace nebezpečných materiálů (HMIS), neutrálního pH a hodnocení od EPA kategorie IV. pro nejnižší toxicitu při vdechování. Vyhýbání se používání produktů, o kterých je známo, že způsobují astma a další zdravotní rizika, by mělo být vždy nejvyšší prioritou. Dalším z nejvyšších bezpečnostních faktorů je samozřejmě účinnost – konkrétně účinnost proti široké škále bakterií, virů a plísní. Vynikající biocidní účinnost je zásadní, ale pouze v případě, že je chemická látka registrována u EPA jako účinná proti nejrozšířenějším patogenům, jako je SARS-CoV-2 (seznam N), norovirus (seznam G) a C. auris (seznam P), stejně jako multirezistentní organismy (MDRO), jako je C. difficile (seznam K), MRSA a enterokoky rezistentní na vankomycin nebo VRE (seznam H). Kromě toho by doba kontaktu potřebná k inaktivaci těchto patogenů měla být 4 minuty nebo méně. Navíc zvažte produkt, který si vysloužil nejvyšší úroveň působení na nově se objevující patogeny (EPC) od EPA proti nejhůře likvidovatelným malým neobaleným virům. Ačkoli jsou vzácné, existují chemické látky, které jsou také registrovány u EPA, aby zabíjely biofilmové bakterie odpovědné za mnoho infekcí spojených se zařízeními zdravotní péče (HAI). Chemikálie klasifikované jako kontinuálně aktivní dezinfekce (CAD) jsou ještě vzácnější, protože si mohou udržet zbytkovou účinnost po dobu nejméně 24 hodin. Na dezinfekční účinnost má vliv také několik faktorů prostředí. Pracovníci z oblasti životního prostředí by měli potvrdit, že chemie byla testována v přítomnosti půdy a byla prokázána její odolnost vůči organickým hmotám a slunečnímu záření. Dobrou zprávou je, že existuje několik chemických látek, které splňují všechny uvedené kategorie. Několik z nich je dokonce schopno dosáhnout maximální účinnosti při nižších koncentracích, což dále snižuje rizika expozice. Konečným rozhodujícím faktorem je snadná aplikace a cenová dostupnost. Pokud je ředění snadné a přesné, personál pracuje efektivněji. Navíc produkt, který je také ekonomický na nákup, dopravu a skladování, je bonusem pro každého.

 

Použijte protokoly ke zmírnění rizik křížové kontaminace

Mnoho ne-zdravotnických zařízení si ani neuvědomuje, že křížová kontaminace je důležité téma, které je třeba řešit. Přitom i v nejhygieničtějších prostředích mohou virové kapénky, nemocná osoba nebo kontaminovaný čisticí hadřík infikovat povrchy. Zastavení cyklu kontaminace vyžaduje speciální opatření ke zlepšení procesu. Dodržujte 3 kroky, abyste omezili rizika křížové kontaminace. Nejprve zvažte použití technologií bezdotykových elektrostatických postřikovačů, které umožňují rychlou a úplnou povrchovou dezinfekci s nulovým výskytem křížové kontaminace. Za druhé, začleňte do stávajících protokolů systém jednorázových utěrek, aby se zabránilo přenosu kontaminantů z povrchu na povrch. Pokud používáte utěrky z mikrovlákna, dodržujte pokyny výrobce pro použití a utěrky pravidelně vyměňujte. A pak se vyhněte dezinfekčním prostředkům, jako jsou kvartérní amoniové kationty (quats), které se často vážou na čisticí utěrky z mikrovlákna a zanechávají povrchy náchylné k opětovné kontaminaci. Osvědčené postupy pro prevenci křížové kontaminace v prostředí zdravotní péče doporučují předběžné ošetření pokojů pacientů a ošetřovacích prostor elektrostatickým rozprašovačem a sporicidním dezinfekčním prostředkem. Pro většinu patogenů je vhodná doba setrvání 4 minuty v souladu se standardy organizace Joint Commission pro akreditaci nemocnic.

 

Poučte úklidový personál o správném používání prostředků a o protokolech

I když jsou do směsi přidány bezpečnější čisticí a dezinfekční prostředky, plány na zlepšení prevence infekcí selžou, pokud zaměstnanci nejsou proškoleni o správném používání a protokolech. Kontrola infekce opět začíná zhodnocením: zhodnoťte všechny současné čisticí protokoly, abyste identifikovali mezery, neefektivitu a chyby, a poté použijte data k vývoji školících programů přizpůsobených zlepšování procesů. Cílené vzdělávání by mělo zahrnovat chemické diferenciátory, bezpečnostní list, osobní ochranné prostředky (OOP), etikety, ředění a aplikaci. Mělo by také zahrnovat školení o patogenech s vhodnou dobou setrvání, školení programu utěrek a osvědčené postupy pro dosažení lepší dezinfekce ke zmírnění křížové kontaminace. K tomu doplňte značení jako připomínku základních bezpečnostních pokynů. Jakmile bude vše řečeno a uděláno, zaměstnanci by měli jasně rozumět, jak efektivně a bezpečně používat všechna úklidová zařízení a chemikálie.

 

Postupujte podle plánu k dosažení bezpečnosti a udržitelnosti

Jakmile manažeři zařízení přizpůsobí produkty a protokoly pro dosažení bezpečnější prevence infekcí, zařízení si uvědomí další výhody. Ideální vlastnosti prostředků přirozeně ukazují na ekologicky šetrné možnosti, které jsou stabilnější a udržitelnější, čímž snižují uhlíkovou stopu a zároveň podporují zdraví a bezpečnost. Realita je taková, že i když je nyní prevence infekcí zásadní nutností ve všech sektorech, neměla by přitom ohrožovat zdraví zaměstnanců a uživatelů budov, když existují účinné alternativy, které nebudou obětovat bezpečnost. Vytvoření plánu pro bezpečnější postupy prevence infekcí není snadné, ale povede to ke zdravější a ekologicky udržitelnější budoucnosti.