Hlavní turistické atrakce palestinského Betléma

Hlavní turistické atrakce palestinského Betléma 1

Betlém je znám především jako místo narození Ježíše Krista a objevuje se proto v mnoha vánočních koledách a náboženských písních. Ruch dnešního města tohoto jména však může mnohé turisty zaskočit.  Hlavní turistickou atrakcí je zde Chrám Narození Páně a mnoho lidí, věřících i nevěřících, si přeje alespoň jednou za život zde oslavit Vánoce. Kromě toho můžete postát na Poli pastýřů, které nabízí skvělé panoramatické výhledy na okolní krajinu,. a pak se vypravit k úžasnému klášteru Mar Saba, jehož kopule jakoby přirozeně vyrůstaly ze strmého skalnatého svahu. 

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území 

Chrám Narození Páně

Betlémský Chrám Narození Páně je na prvním místě mezi památkami města a má být postaven na místě narození Ježíše Krista. Kostel zde stojí nepřetržitě od dob byzantského císaře Konstantina, který na tomto místě nechal postavit kapli ve 4. stol.n.l.. Tu nahradila v 6. století bazilika císaře Justiniána, kterou přebudovali Křižáci ve 12. století. Hlavní vchod ukazuje překrývající se dílo během mnoha staletí, které vzniklo kolem původního vchodu a architrávu zdobeného reliéfly a pocházejícího Justiniánova kostela (stále jsou na místě). Křižáci vchod zmenšili, vložili do něj rám se zašpičatělým obloukem a vyzdili horní část původního vchodu. Později byly dveře ještě zmenšeny, aby se zabránilo egyptským Mamlúkům ve vjíždění dovnitř na koních. Dnes jsou dveře vysoké pouze 1,2 m, takže návštěvníci se musí při vstupu sklonit. Vevnitř v interiéru se z velké části zachovala monumentální výzdoba z 6. století. V severní příčná chrámové lodi se nachází arménský Oltář Panny a Tří králů, zatímco v jižní lodi je umístěn Oltář Obřízky, který patří Řekům. Z jižní lodi skýtají krásně vyřezávané dveře přístup ke schodům vedoucím dolů do Jeskyně Narození; přesné místo, kde se prý Ježíš narodil, je označeno stříbrnou hvězdou. Pro křesťanské poutníky je tato maličká jeskyně místem hlubokého náboženského významu a vrcholem návštěvy Chrámu Narození Páně. Bazilikální okno v lodi leží na čtyřech řadách 11 monolitických sloupů s korintskými hlavicemi. Dva otvroy v podlaze umožňují návštěvníkům spařit mozaiky na podlaze původního kostela císaře Konstantina z roku 325 n.l., které leží 60 cm pod úrovní současné podlahy. Na sloupech a zdech kolem bazilikálního okna se zachovaly malby z křižáckého období. Na jižní straně jsou zobrazeni Kristovi předkové, zatímco na sloupech jsou obrazy postav světců a helma Balduina I. (prvního jeruzalémského krále v křižáckém období).

Adresa: Náměstí jesliček, Betlém

 

Kostel Sv. Kateřiny Alexandrijské

Hned vedle Chrámu Narození Páně se nachází Kostel Sv. Kateřiny Alexandrijské vybudovaný v roce 1881 Františkány na místě staršího kostela. Schodiště v jižní uličce vede dolů do severní části jeskynního systému. Nalevo se nachází Kaple Neviňátek připomínající Herodův masakr betlémských dětí, a přímo před Vámi Kaple sv. Josefa. Napravo jsou kaple sv. Eusebia, hrob sv. Pavly Římské a její dcery Eustochie a hrob sv. Jeronýma, který má s kostelem silné spojení – prý napsal latinský překlad Bible- vulgátu v době, kdy zde žil v jeskyni. Na zadní stěně se nachází kamenná lavice, na které spočívaly ostatky sv. Jeronýma, než byly přeneseny do Říma a pohřbeny v římské Bazilice Panny Marie Sněžné.

Adresa: Náměstí jesliček, Betlém

 

Mléčná jeskyně

Jeskynní kaple je prý místem, kam se Svatá rodina ukryla před svým útěkem do Egypta poté, co Herodes nařídil zavraždit všechny narozené chlapce. Podle legendy kapka Mariiny krve (či mléka?) spadla na podlahu jeskyně a vybělila kámen. Mnoho lidí věří, že návštěva na tomto místě pomáhá plodnosti, takže jeskyně o rozměrech  5×10 m je oblíbeným poutním místem pro ženy, které mají problémy s početím. Stěny uvnitř jsou pokryty vzkazy od předchozích poutníků.

Adresa: Ulice Mléčné jeskyně, Betlém

 

Náměstí jesliček

Náměstí jesliček je centrem moderního Betléma s kavárnami, restauracemi a prodejnami suvenýrů obklopujícími ho dokola. Východní straně náměstí dominuje Chrám Narození Páně a na západní straně se nachází Omarova mešita. Jedná se sice o novodobou mešitu (postavenou v roce 1860), s jejím jménem je však spjat zajímavý příběh. Pojmenována byla po chalífu Omarovi, jehož arabská armáda dobyla byzantský Jeruzalém. Poté, co město obsadili, se chalífa vydal do Betléma pomodlit se v Chrámu Narození Páně, přičemž vyhlásil, že křesťané mohou svobodně vyznávat svoji víru a modlit se v tomto významném křesťanském svatostánku.

Adresa: Náměstí jesliček, Betlém

 

Muzeum starého Betléma

Muzeum starého Betléma představuje pokladnici plnou tradičních krojů, nábytku a potřeb do domácnosti, které Vám umožní udělat si obrázek Betléma 19. století. Eklektické a poněkud nahodilá správa exponátů dodává muzeu jeho kouzlo. Můžete zde také spatřit skvělé staré černobílé fotografie města, které stojí za návštěvu samy o sobě. Turistům, kteří hledají originální dárek ze Svaté země, nabízí Svaz arabských žen krásné tradiční výšivky a další místní textilie.  

Adresa: Hvězdná ulice (Star Street), Betlém

 

Pole pastýřů (Beit Sahour)

Ptáte se, na kterém místě pásli bibličtí pastýři svá stáda? Pole u vesnice  Beit Sahour bývá křesťany obecně považována za toto místo, nazývané Pole pastýřů, kde anděl oznámil narození Ježíše. Nachází se zde několik zajímavých kostelů včetně řeckého pravoslavného kostela, kde v roce 1972 archeologové vykopali kostel ze 4. století s krásným mozaikovým chodníkem. Pole, kde pobývali v noci pastýři, nabízí krásné výhledy na okolní krajinu.

Kde: 3 km východně od centra Betléma

 

Klášter Mar Saba

Historický řecký pravoslavný klášter představuje velkolepou stavbu vmáčknutou mezi téměř verikální skalní stěny v údolí Kidron. Sáva Posvěcený se narodil v roce 439 n.l. v Kappadokii. V roce 457 n.l. vstoupil do jeruzalémského kláštera, ale v roce 437 n.l. ho zase opustil, aby hledal samotu v údolí Kidron. Později založil Klášter Mar Saba (492 n.l.) na svazích strže naproti jeskyni, kde pobýval. Sáva získal skvělou pověst nejen v Palestině, ale také v metropoli říše. Ve vysokém věku 90 let přicestoval do Konstantinopole a přesvědčil císaře Justiniána, aby nechal přestavět Chrám Narození Páně v Betlémě. Po jeho smrti v roce 532 n.l. (ve věku 93 let) se jeho hrob stal poutním místem. Během 8. století se klášter proslavil také díky Janovi z Damašku, který bývá považován za největšího teologa té doby. Do samotného kláštera mohou vstoupit pouze muži, ale ženy mohou vyjít na kopec napravo od kláštera k věži, kde se zdržovaly ženy–návštěvnice, a odkud se otevírají krásné výhledy na kopule klášterního komplexu. Muži-návštěvníci mohou v klášteře spatřit hrob Sávy Posvěceného umístěný v kostele ve tvaru kříže a s kopulí, který má rovněž bohatou výzdobu v podobě ikon a nástěnných obrazů. Dále mohou spatřit děsivé svědectví v podobě lebek mnichů zavražděných Peršany v roce 614 n.l..

Kde: 18 km od Betléma

 

Klášter Sv. Theodosia

Sv. Theodosius je další kněz z Kappadokie, který skončil ve Svaté zemi. V roce 476 n.l. založil klášter, který byl během svého vrcholného období domovem 400 mnichů. Nejvýznamnější částí komplexu je jeskyně, kde podle křesťanské víry strávili tři mudrci z východu (svatí muži z Persie?) noc před návštěvou malého Ježíše. V klášteře set nachází také hrob zakladatele, sv. Theodosia. Klášter Sv. Theodosia byl v roce 614 n.l. zničen Peršany, a řečtí pravoslavní mniši ho znovu osídlili a přestavěli až v roce 1900.

Kde: 8 km východně od Betléma

 

Herodium

Nápadný kopec Herodium připomínající sopku se zarovnaným vrcholem získal svoji charakteristickou podobu, když se král Herodes rozhodl postavit zde opevněný palác. Herodes nechal srovnat vrchol kopce, na němž vytvořil kruhovou planinu obklopenou dvojitým prstencem masivních hradeb a věží. Vykopávky odhalily zahradu umístěnou ve dvoře s peristylem, obytné apartmány, lázně a synagogu. Z vrcholu kopce jsou krásné panoramatické výhledy směrem na východ k Mrtvému moři a na sever k Olivové hoře. Dodnes je možné dobře vidět dvojité opevnění, zatímco kruhová plošina uvnitř je rozdělena na stejné poloviny: východní stranu tvořila zahrada se sloupy a západní stranu zabíraly obytné budovy. Na úpatí kopce jsou stále odkrývány vykopávky dolního města, které nechal Herodes postavit pro své dvořany a služebnictvo a které má rozlohu 15 ha.

Kde: 11 km jihovýchodně od Betléma

 

Šalamounovy nádrže

Silnice, která vede z Betléma do Hebronu, prochází kolem vesničky Al-Khadr a na levé straně můžete spatřit tři velké otevřené nádrže známé jako Šalamounovy nádrže/cisterny. Postaveny byly v dobách starověku a poskytovali vodu pro Jeruzalém i Herodium. Nádrže mají mamutí rozměry a v době používání mohly pojmout více jak čtvrt milionu m3 vody. Spolehlivý zdroj je datuje do doby vlády krále Šalamouna v 10. stol. př.n.l.. Ve vesnici Al-Khadr pak naleznete řecký pravoslavný kostel zasvěcený sv. Jiří (arabsky Al-Khadar).

Kde: 5 km na jihozápad od Betléma

 

Hebron – Jeskyně patriarchů

Historický Hebron hraje významnou roli v náboženské historii židů, muslimů i křesťanů. Naleznete zde Jeskyni/Hrobku patriarchů (muslimům známou jako Mešita Ibrahimi a židům jako Jeskyně Machpelah), kde jsou pohřbeni patriarchové-proroci Abraham, Izák a Jákob. Panoramatu města dominuje mohutná stavba, jejíž zdi nechal postavit Herodes Veliký, zatímco cimbuří pochází z islámské éry. Uvnitř se nacházejí svatostánky patřící k nejposvátnějším na světě. Když vstoupíte dovnitř, vpravo jsou kenotafy Jákoba a jeho ženy Ley a vzadu kenotafy Abrahama a Sáry. Za nádvořím se nachází mešita s modlitebnou s bohatě vyřezávaným pultem, který nechal zřídit vojevůdce Saladin v roce 1191. V modlitebně jsou umístěny kenotafy Izáka a Rebeky. Pravá strana síně byla v roce 1967 určena jako místo pro modlitby židovních návštěvníků. Pokud byste se chtěli podívat dovnitř, je nutné mít skromný oděv a počítat se silnými bezpečnostními opatřeními. Poté, co navštívíte Hrobku patriarchů, můžete zamířit na živý venkovní trh v Hebronu, kde si můžete vybrat z nádherné keramiky a skla od zdejších proslulých řemeslníků. Je to rušné a pestré místo plné čerstvých plodin a zajímavých věcí. Staré město Hebron představuje skvělé místo, kde se můžete procházet a prohlédnout si řadu zachovalých budov z mamlúckého období. Bohužel však staré město také bylo centrem řady násilností mezi židovskými osadníky a Palestinci, proto úřady trh přesunuly na jiné místo.

Kde: jižně od Betléma 

5 biblických lokalit, které byly nedávno vyrabovány