Návštěva athénské Akropole

Akropole Athény

I nejzkušenější cestovatel musí žasnout, když navštíví nejikoničtější památku starověkého Řecka. Akropole se tyčí na dramatickém skalním výběžku vysoko nad moderními Athénami jako symbol dávné slávy města a připomíná kulturu, která zde vzkvétala před více jak dvěma tisíciletími. Kromě Parthenonu najdete v těchto slavných antických ruinách také další zajímavé památky. Přitom když budete procházet archeologickými památkami na Akropoli, půjdete po stopách Sokrata, Perikla a Sofokla, a poznáte stavební kameny západní civilizace.

 

Odeion Heroda Attika: divadlo z 2. století 

Jakmile projdete vstupní částí do Akropole, můžete navštívit Odeion Heroda Attika. Vede k němu stezka odbočující z hlavní cesty nahoru na Akropoli (s výhledem na Odeion). Starověké divadlo bylo pojmenováno po Herodovi Attikovi z Marathonu (ne z Athén), který jej vybudoval na památku své manželky Regilly v roce 161 n.l.. Divadlo mělo hlediště vybavené přírodní dutinou a půlkruhové řady na sezení mohly pojmout téměř 5000 lidí. Orchestr se původně nacházel v kruhovém prostoru uprostřed s nižším podiem (skene) u něj na jedné straně. Mezi hledištěm a jevištěm byly otevřené chodby pro vstup sboru (parodoi). I dnes se zde v létě konají živá představení. Athens & Epidaurus Festival přináší klasické řecké opery, a také hudební a taneční představení, což turistům nabízí fantastický zážitek sledovat drama staré dva tisíce let v původním divadle.

 

Beulého brána: vchod z římského období

Když projdete vstupní částí a místem s výhledem na Odeion, vstoupíte Beulého branou na Akropoli. Brána z římského období byla pojmenována po francouzském archeologovi 19. století, který ji objevil, a nachází se pod západní stranou Propylají, majestátního vstupu na Akropoli. Beulého brána se dvěma věžemi po stranách pochází z roku 280 př.n.l. a původně byla spojena s Propylajemi širokým mramorovým schodištěm vybudovaným za vlády císaře Septima Severa. Dochovala se část spodního úseku schodiště.

Návštěva athénské Akropole 1
Věž větru na římské agoře

 

Agrippův monument z 1. století př.n.l.

Za Beulého branou při cestě nahoru k Propylajím narazíte na Monument Agrippy. Vysoký obdélníkový mramorový podstavec byl vytvořen ve 2. stol. př.n.l. pro patrona Athén, možná krále Pergamonu (významného starověkého města, které se nachází v dnešním Turecku). Monument byl pojmenován podle Marca Agrippy, zetě Augusta, protože v roce 27 př.n.l. zde byla umístěna bronzová skulptura jeho vozíku se čtyřspřežím (quadriga).

 

Propylaje: velkolepý vstup na Akropoli

Obyčejná vstupní brána by nestačila pro slavnou starověkou Akropoli. Majestátní vstupní brána udávala tón a připravovala návštěvníky na dechberoucí Parthenon a další monumentální chrámy na skalnatém vrcholu. S blížícím se večerem se na schodech řadí turisté, aby pozorovali západ slunce. Propyleje byly zbudovány v letech 437-432 př.n.l.. Nejprve vede mramorové schodiště k vestibulu s 5 branami se zvyšující se šířkou a výškou od stran ke středu. Západně odtud se nachází hluboký portikus se středovým průchodem orámovaným jónskými sloupy. V přední části portika je 6 dórských sloupů, které původně podpíraly štít. Na východní straně je menší, ale neméně působivý portikus také s dórskými sloupy. Postranní architektonický komplex s bohatými detaily přispívá k celkovému dojmu velkoleposti.

 

Krásně zachovalý chrám Athény Niké

Chrám Athény Niké je nejelegantnější a nejlépe zachovalá budova na Akropoli, která byla zrenovovaná v 19. a 20. staletí. Starověký svatostánek vybudovaný na výběžku skály na jižní straně Propylejí byl zasvěcen bohyni Athéně-nositelce vítězství (Nike). Chrám byl vybudován v letech 432-421 př.n.l. po dokončení Parthenonu a Propylají a má na severním a na jižním konci 4 krásné jónské sloupy. Podoba základen a hlavic sloupů byla zastaralá už v době, kdy byly vytvořeny, což vede archeology k domněnce, že architektura byla ovlivněna starším plánem od architekta Kallikrata. Balustráda, která kdysi zdobila chrámovou plošinu, je dnes vystavena v Muzeu Akropole spolu s reliéfními postavami Athény a několika ztvárněními Niké (bohyně vítězství).

 

Parthenon: posvátná stavba starověkého světa

Dechberoucí svatostánek tyčící se majestátně na nejvyšším místě Akropole byl velkolepým chrámem starověkého světa. Nejlepší výhledy na Parthenon budete mít z kopce Philopappou přímo naproti Akropole. Chrám byl zbudován v letech 447-338 př.n.l.  během Periklova stavebního rozmachu a je mistrovským dílem architekta Iktina a slavného sochaře Feidia. Coby nejvyšší svatostánek města byl chrám zasvěcen kultu Athény Parthenos (Athény Panny), bohyně moudrosti, války a strážkyně Athén. Chrám, který je nejlepším příkladem klasického stylu, má 136 rýhovaných dórský sloupů (v opakujících se řadách 8×17), což vytváří dojem harmonie a pořádku. Všimněte si, že jsou sloupy mírně objemnější u základny a směrem nahoru se postupně zužují. Sloupy vysoké 10,5 m mají průměr 1,9 m u paty a 1,5 m nahoře, což je geniální technika, která vytváří optickou iluzi budovy v dokonalé rovnováze (jinak by chrám byl příliš těžký). I když je interiér Parthenon nepřístupný, můžete si prohlédnout ze všech stran jeho exteriér a obdivovat stavbu z každého úhlu. Monumentální měřítko chrámu, pozoruhodné detaily a řemeslný um jsou fascinující. Na východním konci na podstavcích je zobrazeno Zrození Athény z hlavy Dia. Na západním konci zobrazují podstavce konflikt mezi Athénou a Poseidonem kvůli pevnině Attiky. Chrám měl původně střechu pokrytou mramorovými dlaždicemi s odtoky na dešťovou vodu v rozích. Poté, co sloužil asi 900 let, byl Parthenon značně poškozen v 5. století, když byl proměněn v křesťanský kostel zasvěcený Panně Marii. Parthenon sloužil jako kostel dalších 950 let, než se v roce 1456 stal tureckou mešitou. Bohužel byl chrám, který tu stál více jak 2100 let, zničen bombou během bojů mezi Benátčany a Turky v 17. století. Dnes jsou ruiny mohutné stavby svědectvím o dávné slávě.

Ostrov Délos

Karyatidy v Erechtheionu

Návštěva athénské Akropole 2

Komplex Erechtheion zbudovaný v letech 421-395 př.n.l. zahrnuje řadu starověkých svatostánků. Ve východní části se nacházel svatostánek zbudovaný už o století dříve, chrám Athény Polias. V západní části byla hrobka krále Erechtheia. K nejslavnějším prvkům Erechtheionu patří předsíň s karyatidami, 6 sloupy ve tvaru postav dívek. Pod Karyatidami se nacházela hrobka Kekropa, zakladatele athénské královské linie. Ze severního portika vede vedlejší brána do přilehlého kultovního okrsku Pandroseionu.

 

Starý chrám Athény Polias z 6. století př.n.l.

Starý chrám Athény, nacházející se jižně od hlavních svatostánků Erechtheionu, byl zbudován na počátku 6. stol. př.n.l. v prostoru mykénského královského paláce ze 14. stol. př.n.l. (jediné architektonické prvky dochované z mykénského paláce jsou základny dvou sloupů). Chrám byl svatostánkem Athény Polias (patronky města) a uvnitř byl umístěn vážený dřevěný kultovní obraz bohyně (Xoanon) v rámci tradice, která nejspíš pocházela z mykénských dob. Starý chrám Athény byl zničen Peršany v roce 480 př.n.l. spolu se všemi dalšími budovami z archaického období. Až v 19. století archeologové odkryli základu tohoto chrámu.

 

Legendární posvátný olivovník v Pandroseionu

Pandroseion leží mezi Erechtheionem a Starým chrámem Athény Polias. Malý chrám byl pojmenován podle Pandrosos, dcery prvního krále Athén. V chrámu se nacházel oltář Dia Herkaia (ochránce krbu) a svatyně zasvěcená Pandrosos. Učenci věří, že zde byli chováni posvátní akropolští hadi. Dále zde podle legendy Athéna darovala městu posvátný olivovník po svém vítězství nad Poseidonem v boji o pevninu Attiky. Řecký historik Herodotos z 5. století př.n.l. říká, že den po zničení Akropole Peršany v roce 480 př.n.l. na spáleném kmenu stromu vyrašila nová ratolest. Strom se stal symbolem přežití Athén. Na počest této dávné události zde byl v moderní době vysazen olivovník.

 

Muzeum Akropole

Muzeum Akropole je nezbytná zastávka a kulturní atrakce Athén otevřená v roce 2009. Pod vrcholem Akropole asi 300 m od archeologické lokality se nachází muzeum vystavující sbírky starořeckého umění patřící k nejcennějším. Před muzeem je vyhrazená archeologická lokalita, kde můžete vidět archeology při práci. Poté se dostanete ke vchodu do elegantní moderní budovy od architektů Bernarda Tschumiho a Michaela Photiadise. Rozsáhlé galerie s exponáty, ozářené pouze přírodním světlem, vystavují asi 4000 předmětů nedozírné hodnoty. Většina z předmětů ve sbírce byla objevena na Akropoli. Sbírka sahá od archaického (7.-5. stol. př.n.l.) do klasického období (5.-2. stol. př.n.l.). K hlavním atrakcím patří originály Karyatid z Erechtheionu, Moschophoros (6. stol. př.n.l.), socha mladého muže nesoucího tele, reliéf truchlící Athény z 5. století př.n.l. a série reliéfů z chrámu Athény. Do muzea se platí samostatné vstupné a není součástí vstupného na Akropoli. Více zde. 

Adresa: 15 Dionysiou Areopagitou Street, Athény

Další archeologické lokality v Řecku

Dionýsovo divadlo

Nedaleko Muzea Akropole se nachází Dionýsovo divadlo ze 4. stol.př.n.l., do kterého je samostatná vstupenka (vstupenka do Akropole zahrnuje vstup také sem, ale je možné zakoupit levnější vstupenku pro vstup pouze do Dionýsova divadla). Dionýsovo divadlo je nejstarší ze tří architektonických komplexů zbudovaných na jižním svahu Akropole (silnice Areopagitou) a kdysi se zde hrály velké řecké tragédie od Sofokla a Euripida. Nedaleko Dionýsova divadla se nachází Eumenova stoa, kterou postavil král Eumenes II. (197-160 př.n.l.) z Pergamonu, města z helénského období ležícího v dnešním Turecku. Král Eumenes založil město plné impozantních budov včetně Pergamonského oltáře (dnes v Berlíně).

Co dělat a kam se podívat v Řecku

Návštěva athénské Akropole 3

 

KDE SE UBYTOVAT V BLÍZKOSTI AKROPOLE

Ubytovat se blízko Akropole je nejen pohodlné, ale také díky budete uprostřed skvělé oblasti plné restaurací a nočního života. A protože je Akropoli vidět z celých Athén, představuje zároveň skvělý ukazatel, abyste trefili zpátky do svého hotelu. Doporučujeme následující příjemné hotely se snadným přístupem k Akropoli:

AVA Hotel Athens 4*  je luxusní butikový hotel na fantastickém místě v okrsku Plaka, s elegantní výzdobou, s restauracemi a s možnostmi nakupování kolem. MET34 Athens Hotel 4* je další butikový hotel, se stylovým designem, s pokoji a apartmány vybavenými kuchyňkou a se snídaní v ceně. Herodion Hotel 4* nabízí krásný výhled na Akropoli a snadno se odtud pěšky dostanete ke vstupu na Akropoli. Nabízí moderní pohodlné pokoje a střešní terasu.

Akční nabídka ubytování:

 Athény: ubytování a tipy na výlety 

TIPY

  • Prohlídky Akropole: při obsáhlé tříapůlhodinové prohlídce Athén s informovaným místním průvodcem spatříte hlavní atrakce města a nakonec pěšky navštívíte Akropoli. K tomu můžete připojit ještě návštěvu Muzea Akropole.
  • Nejlepší doba pro návštěvu Akropole: v létě odpoledne může být mimořádně horko, proto je dobré navštívit Akropoli pozdě odpoledne/k večeru, kdy můžete pozorovat západ slunce nad městem.  Další vhodnou dobou k návštěvě je ráno.
  • Vstupenky do Akropole: je sice možné si zakoupit vstupenku pouze do Akropole, ta přitom spadá pod všeobecnou vstupenku, která zahrnuje Starověkou agoru, archeologickou lokalitu Lykeion, Hadrianovu knihovnu, Římskou agoru a několik dalších starověkých lokalit. Pokud budete chtít kombinovanou vstupenku, požádejte o ni v prodejním okénku u hlavních atrakcí, k nimž patří Akropole. Také můžete zakoupit e-vstupenky online, čímž ušetříte čas (čekací doba u okének se vstupenkami může být dlouhá).
  • Pohodlí a bezpečnost: Akropole stojí na strmém kopci a staré kameny jsou opotřebované, nerovné a kluzké, takže je potřeba na prohlídku mít pohodlné boty s nízkým podpatkem a dobrými podrážkami. Pití zde není snadno k dostání, takže si s sebou vezměte spoustu vody, především v létě.
  • Kde si dát jídlo: muzeum nabízí kavárnu a restauraci s úžasnými výhledy na starověké ruiny na vrcholu Akropole. Pokud vyjdete na severní straně, budete blízko pěkných okrsků Anafiotika a Plaka, které nabízejí spoustu restaurací a kaváren ukrytých v působivém bludišti uliček pro pěší.