16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu

16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu 1

Nejstarší část Palerma se dotýká třídy Via Vittorio Emanuele a leží mezi normanským palácem a katedrálou, dvěma největšími atrakcemi pro turisty. Město se rozšířilo až k přístavu v době nadvlády Arabů v 9.-11.století, kdy bylo metropolí sicilských emírů, městem s mnoha mešitami a paláci, které se mohly srovnávat s těmi v Bagdádu či Cordobě.

Normané obsadili město v letech 1072 a 1282 při povstání známém jako Sicilské nešpory, kdy byli všichni Francouzi zavražděni nebo vyhnání Aragonskou dynastii, jejíž španělští místokrálové rozšířili Palermo a založili ul. Via Maqueda a nám. Quattro Canti. V Palermu najdete místa odrážející všechna tři období okupace. Poté, co se Sicílie v roce 1946 stala autonomním regionem, byl zvětšen palermský přístav a rozšířen průmysl, ale Palermo zůstává dodnes nejchudší provinční metropolí v Itálii. Návštěva Palerma by nebyla kompletní bez prohlídky nádherného komplexu katedrály Monreale, královského panteonu, který nechal vybudovat normanský král Vilém I. a který se dochoval téměř v původní podobě, jak byl postaven na počátku 12. století. Město Monreale je vzdáleno jen 10 km od města a snadno se tam dostanete autobusem. 

 

Katedrála v Palermu 

Východní strana Palermské katedrály (Cattedrale) si uchovává svůj původní normanský charakter se třemi apsidami, zašpičatělými kruhovými oblouky a zaoblenými parapety. Jižní strana shlížející na náměstí nese katalánsko-gotický portikus (1453), kterým se vchází dovnitř. Jeden ze sloupů s raným arabským nápisem pochází z mešity. Trojúhelníkový štít nese nápis „Bůh Otec na Trůně“ a nad vchodem je mozaika Panny Marie na zlatém pozadí 13. století. Zvonice pochází ze 12. století, ale v roce 1840 byla přebudována. Loggia dell’Incoronata nalevo od západního průčelí, kde se králové objevovali po své korunovaci, byla rovněž vybudována ve 12. století, ale upravena v 15. století. Vchod vede do pravé lodi, kde první dvě kaple ukrývají monumentální hrobky normanské Štaufské (Hohenstaufen) dynastie. Čtyři sarkofágy jsou z purpurového egyptského porfyru, který se směl dříve používat pouze na hrobky římských a byzantských panovníků. Nalevo vepředu je hrobka Fridricha II. Štaufského podpíraná čtyřmi lvy; v tympanonu je zobrazena normanská koruna a nahoře jsou ozdobné panely s Pannou Marií a Ježíšem mezi symboly apoštolů. Kopie uvidíte na hrobkách sicilské šlechty i na jiných místech na ostrově. Ve figurálním sarkofágu ve stěně napravo se nachází hrob Fridrichovy první ženy Konstancie Aragonské, která zemřela v roce 1222. Její sarkofág byl v roce 1781 otevřen a uvnitř nalezeny předměty, které dnes uvidíte v pokladnici katedrály. Nejvýznamnější z nich je koruna Konstancie Aragonské bohatě zdobená šňůrami perel a drahých kamenů. Pravděpodobně je to ta samá, kterou byl Fridrich II. v roce 1220 korunován císařem rukama papeže Honoria III., a pak ji dal Konstancii do hrobu.

Adresa: Piazza della Cattedrale, Palermo

 

Normanský palác – Palazzo dei Normanni

V 9. století vybudovali Arabové palác pro svého emíra a za vlády normanských panovníků a Fridricha II. Štaufského získal palác ještě honosnější podobu. Prošel dlouhým obdobím zanedbávání až do doby, kdy ho španělský místokrál nechal zrenovovat a rozšířit a udělal z něj svoji rezidenci. Od roku 1947 zde zasedá regionální parlament Sicílie. Jeden výrazný normanský prvek se však dochoval na severovýchodním průčelí, a to vysoká Pisánská věž (Torre Pisana) z úhledných hranatých kamenných bloků a se slepými arkádami u lomených oblouků. Jedná se o poslední z původních čtyř věží; uvnitř se nachází charakteristický čtvercový sál, nad kterým byla v roce 1791 vybudována observatoř. Můžete vstoupit na Cortile Maqueda, čtvercové nádvoří, které bylo vybudováno v roce 1600 se třemi patry arkád s kulatými sloupy. Schody vedou do nitra paláce, do Palatinské kaple (Cappella Palatina) v I. patře a do Královských apartmánů (Appartamenti Reali) ve II. patře. Zde najdete Herkulův sál (Sala di Ercole), kde dnes zasedá sicilský parlament, tak jako ve středověku parlament baronů. Rogerův sál (Sala di Ruggiero) je celý pokrytý mozaikami zobrazujícími lov a zvířecí scény. Západně od paláce stojí Porta Nuova, velkolepá brána z roku 1535.

Adresa: Via Vittorio Emanuele, Palermo

 

Palatinská kaple – Cappella Palatina 

16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu 2

Normanský dvorní kostel byl vysvěcen v roce 1140; mozaiky v kněžiště byly patrně dokončeny v roce 1143 a ty v chrámové lodi o něco později. Kolem roku 1350 byla doplněna mozaika na západní zdi zobrazující Krista mezi apoštoly Petrem a Pavlem. I přes všechny změny v průběhu staletí neztratil interiér celkovou harmonii mezi latinskou bazilikou, byzantským dómem + mozaikovou výzdobou a arabským krápníkovým stropem. V trojlodní bazilice vládne tajemné šero, kterým proniká pouze lesk zlata. Dřevěný strop v centrální lodi je vyzdoben v arabském stylu s pomalovanými krápníky. Všimněte si na západním konci nalevo od vchodu příkladu normanské úcty ke králům, vyvýšené mramorové plošiny pro královský trůn. Kazatelna stojí na vyřezávaných sloupech zdobených intarzií a pulty jsou zdobeny vyřezávanými symboly apoštolů Marka a Jana. Vysoké svícny jsou zdobeny reliéfy květin a postav, kdy na centrálním uvidíte Krista, před kterým klečí král Roger II., zakladatel kaple. Nejslavnější jsou však mozaiky pokrývající vnitřní stěny.  Mozaiky v chrámové lodi zobrazují starozákonní témata v centrální uličce a novozákonní témata v postranních uličkách, kdy začínají příběhem Stvoření nahoře na jižní stěně centrální uličky a pokračují po směru hodinových ručiček na vrchol severní zdi, kde uvidíte scény od Vyhnání z ráje po stavbu Noemovy archy. Příběhy pokračují kolem spodní části jižní zdi. V postranních lodích najdete scény s apoštoly sv. Petrem a Pavlem. Zatímco mozaiky v chrámové lodi vyprávějí souvislý příběh, ty v kopuli se soustřeďují na Krista. Tyto mozaiky pocházejí z 18. století – rozdíly ve stylu a kvalitě mezi nimi a těmi z 12. století jsou očividné.

Adresa: Palazzo dei Normanni, Palermo

 

Kostel La Martorana

Kostel Santa Maria dell‘Ammiraglio, častěji nazývaný La Martorana, je proslulý především svými mozaikami z 12. století. Barokní průčelí, doplněné spolu se zvonicí po zemětřesení ve 20. letech 18. století, zakrývá kostel nesoucí arabské vlivy, i když základní architektonický koncept je byzantský. Byl navržen jako kostel s kopulí se 4 křídly stejné délky a kněžištěm se 3 apsidami, což byl převažující styl od středního byzantského období, později však prošel značnými změnami. V roce 1200 byla přistavěna chrámová předsíň, vestibul a zvonice na západní straně. V roce 1435 daroval král Alfons I. Aragonský kostel benediktinským jeptiškám a v 17. století byla chrámová předsíň a otevřené atrium zakomponovány do hlavní stavby, což vedlo k současnému nepravidelnému tvaru budovy. V letech 1683-1686 byla stržena centrální apsida i se svými mozaikami a nahrazena větší obdélníkovou místností. Jeptišky také nechaly na stěny namalovat fresky. Ale přesto všechno byla zachována nejcennější část, mozaiky na zlatém podkladu, nejstarší svého druhu na Sicílii a pocházející cca z roku 1150. Ústřední bod tvoří Kristus Pantokratór spolu s řeckým nápisem: „Já jsem světlo světa“. Obklopen je čtyřmi anděly a v bubnu kupole jsou proroci s apoštoly ve čtyřech rozích. Triumfální oblouk zobrazuje Zvěstování, zatímco postranní apsidy rodiče Panny Marie; narození Ježíše a smrt Panny Marie jsou zobrazeny na valené klenbě. Dvě mozaiky v předpokoji chrámové předsíně zobrazují zakladatele a patrona kostela, Jiřího z Antioquie, a Krista korunujícího krále Rogera II.; jedná se o demonstraci požadavků normanských králů vůči Byzanci a proti papeži.

Adresa: Piazza Bellini, Palermo

 

Regionální archeologické muzeum Antonina Salinasa

Fantastická sbírka starožitností v Regionálním archeologickém muzeu Antonina Salinase (Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas) v Palermu je jednou z nejlepších v Itálii a zahrnuje světoznámé nálezy. Dlouhý je už samotný seznam nejvýznamnějších artefaktů. Vedle malého ochozu ze 17. století se nacházejí egyptské a fénické artefakty včetně palermské desky, hieroglyfického nápisu se seznamem egyptských faraonů Staré říše (3238-2990 př.n.l.), zatímco ve velkém ambitu je kolosální socha boha Dia z 2. stol. př.n.l.. Rovněž v přízemí se nachází terakotová výzdoba z chrámu C v Selinunte a nepochybně nejvýznamnější místnost vystavuje primitivní i klasické sochy z chrámů v Selinunte. Nejstarší kusy v místnosti pocházející ze sicilského naleziště Selinunte jsou vpravo: 4 Salinasovy metopy (panely s vlysy) asi z roku 575 př.n.l. zobrazující delfské bohy (Artemis, Létó, Apollon), sfingu, únos Europy a Herkula s býkem. Nalevo jsou 3 metopy zobrazující Apollonův vozík tažený čtyřspřežím, Persea zabíjejícího Medúzu a Herkula s Kerkópem. Na zadní stěně je k vidění rekonstrukce částí vlysu z pronaosu, příklad umění ze Selinunte v jeho nejlepší podobě (470-460 př.n.l.) a uprostřed stojí bronzový Ephebos ze Selinunte asi z roku 470 př.n.l.. Nejvýznamnějšími etruskými artefakty z Chiusi jsou náhrobní kameny se scénami hostin nebo tance smrti (530-480 př.n.l.) a socha boha Canopa z 6.stol.př.n.l.. Na dalším patře v oddělení keramiky uvidíte terakotové votivní sošky ze Selinunte (antický Selínús) a bronzová díla etruské, řecké a římské kultury. Všimněte si především etruských zrcadel a velkých kusů Merkura. Také zde spatříte řecké mramorové sochy s atickými náhrobními reliéfy. Římské sochy zahrnují portréty, a také je zde pozdně římská mozaika z města Lilybaeum (Marsala) zobrazující Čtyři roční období. Pokud budete mít ještě síly se vydat do III. patra, uvidíte v něm pravěké kamenné předměty z jeskyní Lévanzo a Addaura, nádoby z pozdní doby kamenné od kultury ze Stentinella, kusy z doby měděné ze západní Sicílie a řeckou keramiku včetně váz korintského, jónského, spartského, atického, etruského a italického původu. Za pozornost stojí nástěnná výzdoba pocházející z domu v Soluntu, tak jako podlahové mozaiky z Palerma i dalších míst.

Adresa: Via Bara all’Olivella 24, Palermo

 

Kapucínské katakomby (Catacombe dei Cappuccini)

Zdaleka nejbizarnější, ale také nejznámější, atrakcí Palerma je kapucínský klášter se svými katakombami. Podzemní chodby byly vytesány do vulkanické skály po roce 1600 a sloužily jako pohřebiště až do roku 1881. Uvnitř na Vás čeká ponurá scéna s asi 8000 mumifikovanými těly, která jsou uspořádána podle pohlaví a společenského statusu, a leží v chodbách nebo visí na stěnách. Oblečení některých vypadá novější, protože až do celkem nedávna příbuzní mumiím pravidelně měnili oděv. Těla se nejprve ukládala v colatoio, malé sušárně s mnoha regály, po 8 měsících byla omyta octem, oblečena a umístěna do nik ve stěnách nebo do otevřených rakví. Neplánujte si však, že budete fotit a ohromovat přátele – fotografování je zde přísně zakázáno.

Adresa: Piazza Cappuccini 1, Palermo

Návštěva katakomb v Římě i jinde v Itálii

Divadlo Teatro Massimo

Teatro Massimo, které shlíží na široké nám. Piazza Verde, je největší opera v Itálii a třetí největší v Evropě. Velkolepost jeho fasády pouze naznačuje, co najdete uvnitř. Giovanni Battista Basile a jeho syn Ernesto vybudovali divadlo pro 3200 sedících diváků v letech 1875-1897. Oficiálně bylo otevřeno představením Verdiho opery Falstaff a poté se rychle stalo jedním z nejvýznamnějších oper na Sicílii a v Itálii. Kromě kompletní sezóny operních představení Teatro Massimo také hostí recitály, balet a koncerty pod taktovkou slavných dirigentů, jako je Zubin Mehta. Každý den probíhají prohlídky v angličtině, které Vás zavedou do honosného hlediště s patry lóží a s kopulí zdobenou freskami. Můžete se však podívat ještě blíže při prohlídce zákulisí od nadace Le Vie dei Tesori. Dostanete se na samotné podium, abyste viděli divadlo tak, jak ho vidí vystupující, poté se dozvíte některá zákulisní tajemství a prohlédnete si kulisy, rekvizity a kostýmy. Také Vám nejspíše řeknou o duchu jeptišky, který v opeře údajně straší.

Adresa: Piazza G. Verdi, Palermo

 

Palazzo Abatellis a Galleria Regionale della Sicilia

Palazzo Abatellis vybudoval v katalánském gotickém stylu architekt Matteo Carnelivari v roce 1490 pro Francesca Abatellise, vysokého hodnostáře na dvoře krále Ferdinanda Španělského. Od začátku 16. do poloviny 19. staletí palác loužil jako převorství a dnes je v něm umístěna regionální galerie umění. Hranatá budova má bohatě zdobený vchod, uvnitř je nádvoří s dvoupatrovou lodžií na jedné straně. Mistrovské dílo v jeho sbírce se nachází ve staré palácové kapli: jedná se o velkou nástěnnou malbu Triumf smrti od neznámého malíře vytvořenou kolem roku 1400 pro nemocnici v Palazzo Sclafani. Mezi sicilskými mistry 15. století vynikající díla Antonella da Messiny: 3 plakety zobrazující církevní otce Augustina, Řehoře a Jeronýma, ale především Zvěstování Panny Marie (1474) ve formě portrétu. K dílům vlámských mistrů patří triptych Malvagna (1510) od Jana Gossaerta. Mezi sochami spatříte posmrtný „ideální“ portrét Eleonory Aragonské (1480) od Francesca Laurany, a také madony a sochy od uměleckého rodu Gagini, včetně hlavy mladíka z barevného mramoru od Antonella Gaginiho. Za pozornost stojí rovněž dřevořezby, maurská keramika 13.-16. století a části dřevěného stropu z druhé poloviny 14. století pocházející z Palazzo Chiaramonte.

Adresa: Via Alloro 4, Palermo

 

Foro Umberto I a Botanická zahrada 

16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu 3

Kolem nábřeží východně a jihovýchodně od brány Porta Felice (foto níže) vede Foro Umberto I, široký bulvár s nádhernými výhledy na Palermský záliv. Za teplých večerů to vypadá, jakoby se sem na procházku vydala polovina Palerma. Na jižním konci Foro Umberto I leží krásný park Villa Giulia, (známý také jako La Flora), který byl vytvořen v roce 1777. Na jeho západní straně se nachází Botanická zahrada (Orto Botanico) s úžasnou škálou rostlin, včetně datlových a kokosových palem, banánovníků a porostů bambusu a papyru. Zahrada, která patří k nejvýznamnějším v Evropě, má rozlohu 11 ha a na svých záhonech a ve sklenících pěstuje více jak 12 000 druhů rostlin z celého světa.

 

Náměstí Quattro Canti

Otevřený kruhový prostor vytvořil v letech 1608-1620 architekt Giulio Lasso z Říma na křižovatce dvou významných ulic v Palermu té doby: Cassarò (dnes Vittorio Emanuele), která vede od Normanského paláce k přístavu, a Via Nuova, později přejmenované na Maqueda po španělském místokráli. Architekt navrhl náměstí s konkávním průčelím v každém ze čtyř rohů. Na úrovni přízemí v každém rohu vytvořil fontánu a na třech vyšších patrech figurální sochy spolu s klasickými řeckými sloupy. Dokončeny však byly až dlouho po roce 1620; následně byly nad sochami symbolizujícími Čtyři roční období vloženy sochy čtyř španělských králů od roku 1516. V nejvyšším patře je možné vidět čtyři ženské patronky-světice. Za jedním z konkávních rohů se ukrývá kostel San Giuseppe dei Teatini, velká bazilika postavená v letech 1612-1645; vchod má z Via Vittorio Emanuele. Uvnitř najdete fresku v kopuli Triumf A. Andrey Avellina od Guglielma Borremana (1724), malby od Pietra Novelliho a štukové a mramorové ozdoby z konce 18. století.

 

San Giovanni degli Eremiti – klášterní kostel

Ochozy bývalého kláštera jsou idylickým místem pro odpočinek a možná i úvahy o vlnách různých příchozích, kteří okupovali Palermo včetně tohoto místa. Kdysi zde stála arabská mešita, z níž se dochoval sál (bez střechy) s 5 oblouky jižně od kostela. Od 6. století zde byl benediktinský klášter a místo bylo znovu vysvěceno za vlády Normanů. V roce 1132 Roger II. vybudoval čtverhranný  kostel s 5 kopulemi, které dnes vidíme, původně smuteční kapli pro dvorní hodnostáře. Interiér je strohý a bez výzdoby, pouze s geometrickými tvary a polokulovitými kupolemi, které dodávají výšku jednoduché čtyřúhelníkové budově. Působivé ambity, zachované pouze zčásti, mají dvousloupové lomené arkády, zatímco ve dvoře spatříte zbytky arabské studny.

Adresa: Via dei Benedettini, I-90100 Palermo

 

Kostel San Cataldo

Kostel San Cataldo vybudovaný hned vedle kostela Martorana, má charakteristickou jasně červenou kopuli zvedající se nad ozdobnou římsou. Když v roce 1154 Vilém I. nastoupil po svém otci, jmenoval velkoadmirálem muže jménem Maio z Bari. Maio věnoval tento kostel světci ze svého domova, biskupovi Cataldovi z Trani, a zvolil latinský půdorys trojlodní baziliky. Její délka je zdůrazněna 3 arabskými kopulemi nad zvednutou centrální lodí. Arabsko-normanský charakter dokládá rovněž krychlový exteriér se 3 okny na každé straně, obklopenými slepými arkádami, a pěkně tesaná římsa vedoucí kolem horního okraje. Stejné silné hranaté zdivo je vidět také uvnitř. Kromě krásně vykládané podlahy a korintských hlavic čtyř starobylých sloupů je interiér zcela bez výzdoby.

Adresa: Piazza Bellini, 1, Palermo

 

Santa Maria di Gesù – bývalý klášter 

16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu 4

Možná nejlepší výhled na Palermo a nákupní centrum Conca d’Oro, především v ranním světle, budete mít, když se vydáte k dřívějšímu minoritskému klášteru Santa Maria di Gesù na dolních svazích kopce Monte Grifone. Zachoval se krásný původní ambit převorství a uvnitř kostela naleznete hrob zakladatele, biskupa Beata Mattea del Gatta z Agrigenta. Mnich Vás zavede na belveder, odkud se Vám naskytne krásný výhled (foto). Zajímavý je rovněž přilehlý hřbitov, s impozantními kaplemi a pomníky bohatých rodin z Palerma. Ke zde pohřbeným patří soudce Paolo Borsellino, který strávil většinu svého profesního života úsilím o svrhnutí moci sicilské mafie. Byl zabit bombou nastraženou v autě v roce 1992. Stezka ze hřbitova vede na kopec k cypřiši starému 500 let, který je považován za nejstarší v Itálii. Podle pověsti vyrostl z prutu, který do země zapíchl San Benedetto il Moro.

Adresa: Salita Belvedere 3, Palermo

 

Kostel Santo Spirito (Chiesa del Vespro)

Kostel Santo Spirito („Svatého ducha“) je znám také jako Chiesa del Vespro („Kostel nešpor“), což odkazuje na temnou událost v historii Palerma. Před tímto kostelem se odehrály Sicilské nešpory, kdy byli všichni Francouzi v Palermu (a později na celé Sicílii) zavražděni nebo vyhnáni aragonskými dobyvateli, což započalo 31. března 1282 (událost inspirovala Verdiho k napsání stejnojmenné opery). Kostel byl vybudován v letech 1173-1178 jako oratorium cisterciáckého kláštera tehdy mimo hradby města. V průběhu let byl často upravován, především když místokrál Domenico Caracciolo nechal klášter strhnout (1782), aby udělal místo na nový hřbitov. Až v roce 1882, při 600. výročí Sicilských nešpor, byl kostel vrácen do své původní podoby. Severní strana je působivě barevná, tak jako východní strana s překříženými oblouky 3 apsid vybudovaných z lávy. Stopy starších klášterních budov můžete vidět v jižní příčné chrámové lodi. Interiér s vysokým kněžištěm a dvěma řadami kulatých sloupů podpírajících gotické arkády, odráží přísnost cisterciáckého řádu.

 

Palazzo Chiaramonte

Palác nechal postavit mocný vznešený rod Chiaramonte z Agrigenta ve 14. století, kdy dosahoval své největší moci. Práce započaly v roce 1307 a pokračovaly do roku 1380, ale druhé patro nikdy nebylo dokončeno. V roce 1396 byl Andrea Chiaramonte před svým palácem veřejně sťat, protože se vzbouřil proti králi. Palác sloužil v letech 1468-1517 jako rezidence místokrále, kolem roku 1600 jako sídlo Inkvizice a od roku 1799 jako budova soudu. Masivní bloková budova se čtyřmi křídly kolem čtvercového vnitřního nádvoří dnes uchovává muzeum. V prvním patře spatříte krásná okna s pilířovými arkádami, zatímco malovaný dřevěný stop (14. století) ve Velkém sále (Sala Magna) je od umělců Cecco di Naro, Simone da Corleone a Pellegrino Darena, a zobrazuje historická a legendární témata.

 

Tradiční sicilská kuchyně

K nezapomenutelným zážitkům ze Sicílie patří ochutnávka vynikajícího jídla. Kuchyně je založena na zdejší hojnosti ryb a darů moře, citronů, pomerančů, celoročně čerstvé zeleniny z farem, pistácií, mandlí, oliv a místních sýrů, takže tradiční pokrmy jsou jednoduché co do ingrediencí, ale bohaté na chuť. Ať už se rozhodnete pro návštěvu kvalitní restaurace nebo malé trattorie v některém okrsku, určitě se dobře najíte. Zážitek můžete posunout o stupínek výše a absolvovat v Palermu kurz vaření sicilské kuchyně. Poté, co se s kuchařem vydáte nakupovat čerstvé sezónní ingredience na místní farmářský trh, se naučíte připravit klasické sicilské čtyřchodové jídlo, včetně některého z mnoha dezertů, kterými je Sicílie proslulá. Kurz vaření pro malé skupiny probíhá v dobře vybavené domácí kuchyni v historické budově.

***

16 hlavních atrakcí a aktivit v Palermu 5
Porta Felice, Palermo

KDE SE UBYTOVAT

Luxusní hotely: pokud Vám jde o starosvětskou eleganci v neoklasicistické budově vybavené starožitnostmi, Grand Hotel Wagner 5* najdete v blízkosti centrálních atrakcí, se snadnou pěší dostupností starého města a možností nakupování. K dispozici je dobrá restaurace, střešní terasa, spa a sauna. Butikový Alma Hotel 3* se 16 pokoji v centru Palerma nabízí prostorné pokoje vybavené psacím stolem, trezorem, minibarem, konvicí a výběrem čajů; dále nabízí výběr polštářů, pantofle a sadu koupelových a kosmetických potřeb. V ceně je zahrnuta bohatá snídaně.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: Grand Hotel Piazza Borsa 4*, přímo v historickém centru a obklopený restauracemi, má pěkné prosklené atrium s fontánou a spa s parní lázní. V historickém centru poblíž ul. Corso Vittorio Emanuele stojí Hotel Porta Felice 4* s 30 pokoji a 3 apartmány, a také s kompletním spa se saunou, parní lázní a hydromasážním bazénem. Snídaně se podává na střešní terase.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: Hotel Ariston 2*, který se nachází v centru nedaleko zastávek autobusu a lanovky, se nachází v blízkosti od restaurací a možností nakupování. Pokoje jsou vybaveny kávovary a některé skýtají výhled na moře. Snídaně je v ceně. Casena dei Colli 3* se nalézá od centra, to si však vynahrazuje svou polohou v zelené zahradě, takže představuje vítanou oázu v rušném městě. Je vzdálen stejně daleko od centra jako od krásné pláže Mondello a nabízí bezplatné parkování (což je požehnání pro hosty, kteří chtějí po Sicílii cestovat autem). Snídaně v ceně zahrnuje teplé i studené pokrmy s důrazem na místní produkty.

Akční nabídka ubytování: