Návštěva tureckého Efezu

Návštěva tureckého Efezu 1

Ze všech ruin a archeologických lokalit v Turecku je Efez (Ephesus) patrně nejznámější. Přicházejí sem turisté z celého světa, kteří se procházejí po zachovalých římských ulicích, obdivují mohutné památky a nasávají starověkého ducha dávného města. Mnoho cestovatelů použije malebné město Selçuk hned vedle ruin za svoji základnu, ale snadno se sem dostanete také z  pobřežního Kusadasi nebo z Izmiru. Ať už budete mít základnu kdekoli, určitě nechejte si dostatek času na prohlídku lokality. V Efezu najdete spoustu možností aktivit a dozvíte se mnoho z historie, takže i krátká prohlídka hlavních atrakcí Vám zabere půl dne.

 

Historie

Dávnými obyvateli regionu byli Kárové a Lýdové, kteří patrně v těchto místech vybudovali první opevněné sídlo otevřené přímo k moři. Od 11. století př.n.l. s příchodem jónských Řeků bylo sídlo helenizováno. Díky své vynikající poloze u zátoky táhnoucí se hluboko do pevniny, na konci významné obchodní trasy z vnitrozemí a na úrodné pláni se Efez rozvinul do podoby vzkétajícího obchodního města. V době římské říše (1. a 2. stol. n.l.) město nadále prosperovalo coby metropole římské provincie Asia a stalo se největším městem jejího východu hned po Alexandrii s více jak 200 000 obyvateli. Při své II. misijní cestě zde kázal svatý Pavel, který později v Efezu strávil 3 roky. Hlavní kostel ve městě byl zasvěcen sv. Janovi a během byzantského období se stal jedním z významných poutních center v Malé Asii (Asia Minor). V roce 263 n.l., když město zničili Gótové při jedné ze svých válečných výprav, započal pomalý úpadek města, kdy význam i rozsah Efezu postupně ubývaly kvůli vytrvalému zanášení jeho přístavu. V 5. století však bylo ještě natolik významné, že se zde konal III. ekumenický koncil (431 n.l.). Poslední kapitolou města pak bylo obsazení a vyrabování Tamarlánovými mongolskými hordami. Později byly poslední zbytky města zredukovány na ruiny během hořkého konfliktu mezi Seldžuky a Osmany.

Návštěva tureckého Efezu 2

Lokalita

Vediovo cvičiště a Stadion

Na svahu kopce nalevo od Efezu leží Vediovo cvičiště (z 2. stol. n.l.). Spatřit zde můžete zbytky palaestry (zápasiště), velké obdélníkové budovy s kolonádou ve dvoře. Východní polovina stavby vybudovaná z cihel obložených mramorem je lépe zachovalá a ukazuje zajímavé detaily vnitřního uspořádání. Asi 100 m jižně od Vediova cvičiště je Stadion, který pochází z doby vlády císaře Nera (54-68 n.l.). Na jižní straně byla patra pro diváky vytesána přímo do svahu (kamenné lavice však chybí). Na půlkruhovém východním konci se nacházela aréna, kterou bylo možné uzavřít od zbytku stadionu a používat (namísto cirku) pro gladiátorské zápasy a souboje s divokými zvířaty. Mezi Vediovým cvičištěm a Stadionem vedla silnice dlážděná mramorem východním směrem ke Koressosské bráně, z níž se dochovalo pár zbytků. Asi 200 m nalevo po moderní cestě, která vede jižně od Vediova cvičiště, se nacházejí zbytky byzantské budovy. Za pozornost zde stojí velká místnost s půlkruhovou nikou na jižní straně a sál s oblouky dlouhý 50 m na západní straně.

 

Kostel Panny Marie

Asi 100 m západně od Vediova cvičiště a napravo od parkoviště se nacházejí zbytky kostela Panny Marie (také Dvojitého kostela nebo Koncilního kostela) o délce 260 m. V něm se sešel v roce 431 n.l. III. ekumenický koncil. Původně se jednalo o museion (centrum výzkumu a učení). Bazilika se sloupy byla vestavěna ve 4. století.

 

Verulanovo náměstí a Velké lázně

Hned vedle Divadla-Cvičiště (gymnasion) na západní straně se nachází velký komplex budov, jehož plán není snadné rozeznat. Nejblíže ke cvičišti leží Verulanovo náměstí, prostorný dvůr s arkádou pro trénink atletů, a za ním Přístavní cvičiště, které pochází z dob byzantské říše. Skládalo se z více budov seskupených kolem centrálního dvora. Na severní a na jižní straně dvora byly 2 velkolepé mramorové sály o rozměrech 16×32 m se sloupy a nikami pro sochy. Hned za nimi byly Velké lázně (Přístavní lázně), vybudované ve 2. stol. n.l. a honosně přestavěné za vlády císaře Konstantina Velikého ve 4. století.

 

Arkadiova cesta (Arkadiane)

Západně od lázní leží Starý přístav, dnes pouze bažinatá půda. Hned vedle skupiny budov jižním směrem vede Arkadiova cesta (Arkádová cesta), pěkná ulice se sloupy pokračující od přístavu na východ k Velkému divadlu, které bylo obráceno čelem k dlouhému náměstí. Dojem této majestátní třídy, kterou nechal vybudovat první panovník východořímské říše Arcadius kolem roku 400 n.l., byl dále podpořen bohatě zdobenou branou na obou koncích.

 

Velké divadlo

Stavba Velkého divadla v Efezu započala za vlády císaře Claudia (41-54 n.l.) a dokončena byla za vlády Trajana (98-117 n.l.). Je obzvlášť působivé jako pro své rozměry, tak pro vynikající stav orchestry a budovy u jeviště. Právě zde apoštol Pavel kázal, brojit proti kultu bohyně Artemis a útočil na cech stříbrotepců, který budoval její svatyně. Divadlo mělo 3×22 pater na sezení rozdělených do sekcí 12 schodišti, takže mohlo pojmout asi 25 000 diváků. Když vystoupáte na vrchol, naskytne se Vám krásný výhled na Starý přístav. Byly zde také schodišťové tunely vedoucí do horních pater. Stěna za jevištěm byla původně třípatrová a vysoká 18 m, ale dochovala se pouze do výšky jednoho patra. Byla přitom bohatě členitá se sloupy, nikami pro sochy a krásně zdobenými římsami. Na západní terase se nachází helénistická stavba zastřešující pramen, která má podobu chrámu in antis; i přes svůj zchátralý stav stojí za pozornost pro jednoduchost a čistotu své konstrukce.

 

Dolní agora

Jihozápadně od Velkého divadla je dolní agora, prostorné náměstí dlouhé i široké 116 m, z něhož vede západním směrem ulice se sloupořadím. Tržní náměstí (agora) bylo vykopáno jen z části a představuje rekonstrukci z 3. století původně starší stavby. Použití kamenů ze starších budov vytváří zajímavé a pestré detaily. Bylo obklopeno dvojitou kolonádou, v níž byly umístěny obchody a dílny, s odsazeným horním patrem na východní straně.

 

Serapeion

Z jižní strany kolonádové ulice vedou schody nahoru na náměstí s kolonádou. Zde naleznete kolosální Serapeion (Serapeum), chrám egyptského boha Serapida. Na fasádě chrámu dlouhé 29 m spatříte monolitické sloupy vysoké 15 m a s korintskými hlavicemi. Do vnitřního prostoru (cella) se vstupovalo mohutnou branou, jejíž dveře se pohybovaly na kolečkách. V byzantských dobách byl Serapeion proměněn v křesťanskou baziliku.

 

Mramorová cesta

Na malém náměstí ležícím pod úrovní ulice se tyčí impozantní dvoupatrová fasáda Celsovy knihovny (úvodní foto), s řadou sloupů a vystupujícími římsami, která byla zrekonstruována v 70. letech 20. století díky rakouským archeologům. Samotná knihovna byla původně vysoká 3 patra a celá obložená barevným mramorem. V zadní stěně je série obdélníkových nik pro uložení pergamenů a svitků. Pod centrální nikou je umístěna hrobová komora se sarkofágem Tita Julia Celsa Polemaeana, guvernéra (místodržícího) provincie Asia, na jehož počest nechal na počátku 2. stol. n.l. jeho syn knihovnu postavit.

 

Macaeusova a Mithridatova brána

Přímo k Celsově knihovně v jihovýchodním rohu dolní agory přiléhá zrestaurovaná Macaeusova a Mithridatova brána, jak ji označoval nápis.

 

Kurétská třída (Cesta Kurétů)

Jihovýchodně od dolní agory pokračuje mramorem dlážděná ulice lemovaná řadou impozantních budov jako Kurétská třída (Cesta Kurétů), která stoupá do kopce k horní agoře. V místě, kde Kurétská třída zahýbá na jihovýchod, se nachází základna Propylají, brány z 2. století, od které ulice pokračovala jako schodová ulička dále na jih k hoře Koressos. Na východní straně Propylají stojí monumentální hrobka s osmistrannou nadstavbou obklopená kolonádou s korintskými sloupy, s kamennou lavicí na čtvercové mramorové základně. O něco výše na svahu naleznete skupinu terasových budov, kde vykopávky odhalily krásné mozaiky. Na protější straně ulice je dům, kde byl patrně nevěstinec. Za ním stojí malý chrám, který byl z velké části zrestaurovaný, s nápisy dokládajícími, že byl zasvěcen císaři Hadriánovi (117-138 n.l.). Za ním se nacházejí zbytky Lázní Scholastiky, které kdysi měly impozantní výšku 7 pater. Původně byly vybudovány ve 2. století, ale v byzantském období je nechala přestavět křesťanka Scholastica. Nad tím na jihozápadních svazích hory Pion se tyčí dvoupatrová rotunda na čtvercové základně, s dórskými polosloupy kolem nižšího patra a samostatně stojícími jónskými sloupy kolem horního patra. Patrně se jednalo – tak jako u Oktagonu – o hrobku hrdiny. Za Trajánovou fontánou (nymfeem) a Herkulovou branou silnice vstupuje na tzv. Domitianovo náměstí. Nad náměstím se zvedá mohutná spodní konstrukce Domiciánova chrámu vztyčená v provincii Asia na počet císaře Domitiana (81-96 n.l.). V suterénu chrámu je dnes umístěno Muzeum písemnictví.

 

Horní Agora a Prytaneion

Východně od Domitianova chrámu v Efezu leží horní agora s chrámem Isis a vodní věží (hydreion), která sloužila ke sběru vody, přitékající na jaře z kopce. Na severní straně horní agory se nachází Prytaneion (komora rady), kde byla při vykopávkách nalezena zobrazení bohyně Artemis (dnes v Archeologickém muzeu v Selçuku).

 

Odeon

Východně od Prytaneionu se zvedá půlkruhová stavba Odeonu, kterou nechal vybudovat Publius Vedius Antonius ve 2. stol. n.l.. Spodní patra s mramorovými lavicemi jsou původní, zatímco zbytek tvoří rekonstrukce. Hlediště malého divadla a koncertní síně nabízelo sezení pro 1400 diváků. Nebylo zde nalezeno žádné opatření na odvádění dešťové vody, takže se archeologové domnívají, že byl Odeon zastřešený, patrně dřevěnou střechou klenoucí se nad hledištěm o šířce 25 m.

 

Magnesijská brána

Od dolní agory pokračuje hlavní ulice k východnímu vchodu, kde končí před zahrazenými zbytky Magnesijské brány (se 3 oblouky), odkud kdysi silnice pokračovala do sousedního města Magnesia na řece Menderes. V zátočině silnice se nachází základna kruhové římské stavby, které bývá nesprávně nazývána hrobka sv. Lukáše; v byzantských dobách byla proměněna v kostel a přistavěna k ní apsida a veranda.

 

Východní cvičiště

Hned vedle Magnesijské brány se nacházejí impozantní ruiny východního cvičiště. Tak jako u ostatních 3 cvičišť (gymnasion) v Efezu se jedná o velkou obdélníkovou budovu s několika velkolepými halami a s palaestrou. Protože zde bylo nalezeno mnoho soch dívek, je známé také jako Dívčí cvičiště.

Návštěva tureckého Efezu 3

Ubytování

V oblasti kolem Efezu si můžete vybrat ze 3 měst. Menší město Selçuk s kamennými uličkami a tradičními nabílenými venkovskými domy leží od Efezu jen kousek, takže se k ruinám snadno dostanete pěšky. Spoustu historických památek však najdete i ve městě samotném. Kusadasi je přístavní město, z něhož se rovněž snadno dostanete k ruinám Efezu. Jedná se o přístav výletních lodí a oblíbené místo, kam se vydávají turisté z Evropy strávit dovolenou v resortu na pláži. Severně odtud pak leží město Izmir, jedno z největších a nejrušnější v zemi.

Luxusní hotely: moderní luxus nabízí hotel Wyndham Grand Izmir, který stojí přímo na nábřeží v Izmiru; k dispozici je krytý i venkovní bazén, spa, tělocvična a pokoje se skvělými výhledy na moře.

Hotely střední třídy: spoustu charakteru a osobitost skýtá Ayasoluk Boutique Hotel v Selçuku, příjemné klidné zařízení s bazénem, tradičními pokoji s kamennými stěnami a skvělými výhledy na červené střechy městečka. Cella Boutique Hotel 3*  je další skvělá možnost v Selçuku, se spa a mělkým bazénem na ochlazení se, stylovým dekorem a pár luxusními prvky navíc (např. polštářové menu).

Ekonomické hotels: v Selçuku naleznete Hotel Nazar 3* s příjemnými majiteli, bazénem ve dvoře, lákavou střešní terasou a tureckou snídaní v ceně.

Akční nabídka ubytování:

Návštěva tureckého Efezu 4
Dům Panny Marie

Tipy a prohlídky

Výlet z Izmiru: pokud se do Efezu chcete vydat při jednodenním výletě z Izmiru nebo z Kusadasi, může být jednodušší se zúčastnit organizovaného výletu (zájezdu). Z Izmiru můžete podniknout jednodenní výlet do Efezu s návštěvu Domu Panny Marie, při kterém budete moct obdivovat hlavní památky Efezu, navštívit místo, kde podle legendy Panna Marie strávila své poslední dny, a také zbytky Artemidina chrámu v Selçuku (vše v jeden nabitý den). V ceně je doprava autobusem, průvodce a oběd.

Výlet z Kusadasi: pokud budete ubytováni v Kusadasi, můžete se vydat na podobný celodenní výlet s prohlídkou památek Efezu. Všechny hlavní atrakce Efezu jsou zahrnuty (Artemidin chrám, Dům Panny Marie). V ceně je doprava autobusem, průvodce a oběd.

Jak se tam dostat: ze Selçuku se sem dobře dostanete pěšky, což znamená příjemnou procházku, pokud nebude příliš horko. Jinak jsou ve vesnici k dispozici taxíky, které Vás dopraví tam a zpátky.