Návštěva římského Fóra

Návštěva římského Fóra 1

Jen málo míst na světě je tak plné historie jako Římské fórum (Foro Romano), kde se po mnoho staletí rozhodovalo o osudech Evropy. I když dochované zbytky pouze naznačují velkolepost a nádheru Fóra v antice, se svými stojícími i ležícími sloupy, triumfálními oblouky a zbytky kdysi významných budov je působivé i pro návštěvníky v 21. století.

Římské fórum je tak rozlehlé a často přelidněné, že je často obtížné se vyznat v tom, co se kde stalo. Proto je dobré mít na uších sluchátka s výkladem odborného průvodce, abyste mohli poslouchat a přitom fotografovat a obdivovat velkolepost jedné z nejoblíbenějších a nejvýznamnějších turistických atrakcí Říma. Po více jak tisíc let zde nacházela své vyjádření moc Říma, mistrnost římského umění a římský zákon i náboženství, a odtud se šířily do Evropy a dál. Prvními zdejšími budovami byly chrámy, po nichž následovaly veřejné budovy. Tato kombinace brzy z lokality učinila politické centrum města: místo konání soudů a shromáždění, která řídila záležitosti republiky. K náboženství a vládě se brzy přidal obchod, takže byly budovány tržnice, díky kterým se Fórum stalo centrem veřejné aktivity ne pouze pro Řím, ale pro velkou část kontinentu. Do konce císařského období představovalo Fórum hustě zastavěný komplex, v němž „moderní“ budovy stály hned vedle prastarých, proto je dnes obtížné jednotlivé budovy identifikovat. To dále komplikují pozdější vrstvy kostelů a pevností, které byly budovány mezi antickými ruinami. Lokalita sloužila jako zdroj stavebního kamene a pastvina pro krávy až do vykopávek 18. a 19. století, které odkryly Fórum pod vrstvou odpadu a suti někde hlubokou až 15 m.

 

Titův oblouk

Na konci Fóra nejdál od Kapitolu se nachází Titův oblouk, nejstarší z římských triumfálních oblouků, vztyčený po Titově smrti jeho následníkem Domitianem. Reliéfy na oblouku zobrazují scény z vítězného průvodu ke Kapitolu poté, co Titus v roce 70 n.l. dobyl Jeruzalém a tím zpečetil porážku židovských obyvatel Palestiny. Titus, který se stal císařem v roce 79 n.l., je zobrazen ve vozíkou v doprovodu bohyně Vítězství držící vavřínový věnec a přivezené válečné kořisti (menora, stůl s obětními chleby a trumpety) z jeruzalémského Chrámu.

 

Konstantinova/Maxentiova bazilika

Pouze 3 vysoké klenuté oblouky se dochovaly z kdysi největší budovy na Fóru, ale Konstantinova/Maxentiova bazilika je dodnes impozantní stavba, která se tyčí nad svým okolím. Její stavbu započal Maxentius a dokončil ji následující císař Konstantin v roce 303 n.l.. Obrovské klenby dodnes zakrývají zbytek stavby bez podpory, což svědčí o pozoruhodném stavebním umu Římanů. Bazilika ve starověkém Římě byla soudní dvůr a místo, kde se obchodovalo a prováděly další transakce, s velkým centrálním prostorem obklopeným apsidami; tento architektonický styl byl později přenesen na křesťanské kostely.

 

Kurie 

Návštěva římského Fóra 2
římská Kurie

Místo setkávání římského senátu je nejlépe zachovalá starověká budova na Fóru, kterou před dalším ničením ochránila její proměna v kostel v 7. století. První Kurie byla vybudována v dobách římských králů a často budována znovu kvůli požárům a dalšímu poškození. V prosté nezdobené budově (zvenku i zevnitř) mohlo usednout 300 senátorů. Architekt Borromini upravil její bronzové dveře tak, aby mohly sloužit jako hlavní dveře do Lateránské baziliky, ale provedené změny byly odstraněny v letech 1931-1937. Dnes bývá Kurie někdy používána pro zvláštní příležitosti, přičemž si uchovala svou vykládanou mramorovou podlahu z 3. století spolu s fragmenty vlysů. Vystaveny jsou zde také Trajanské plutei (anaglyfy), 2 travertinové desky s reliéfy zobrazujícími císaře a lidi z Říma. Vedle Kurie, chráněný nízkou střechou leží blok z černého mramoru, pod kterým má podle pověsti spočívat hrob Romula, zakladatele Říma. Naproti Kurie se nachází „nejnovější“ pozůstatek antických časů, Fokův sloup vztyčený v roce 608 n.l..

 

Romulův chrám

K nejlépe zachovalým budovám na Fóru patří chrám věnovaný císaři Maxentiovi a jeho synu Valeriovi Romulovi z roku 309 n.l.. Chrám byl později proměněn v kostel, baziliku Sv. Kosmy a Damiána (Santi Cosma e Damiano), za což vděčí své zachovalosti. Bronzové dveře jsou původní a některé nástěnné malby z 13. století uvnitř imitují závěsy, které pokrývaly stěny chrámu. Další nástěnné malby jsou náboženské povahy a rovněž pocházejí ze 14. století.

 

Vestin chrám a Dům vestálek

Jedna z nejposvátnějších a nejvýznamnějších budov ve starém Římě, Vestin chrám, uchovávala posvátný oheň. Ten střežily vestálky, 6 kněžek vybíraných v dětství z nejlepších rodin v Římě. Věčný oheň měl v Římě velký význam. První den nového roku Římané uhasili oheň ve svých domech a zapálili nový od ohně v Chrámu Vesty. Současné zbytky stavby, které pocházejí z doby císaře Septimia Severa (193-211 n.l.), naznačují, že chrám měl kruhový tvar s 20 štíhlými sloupy podpírajícími střechu. Otvor uprostřed střechy umožňoval odcházet kouři z posvátného ohně. Chrám byl z velké části nedotčený až do poloviny 16. století, kdy byl stržen a mramor z něj použit na stavbu papežských paláců a kostelů. To, co dnes uvidíte, bylo zrekonstruováno ve 30. letech během Mussoliniho úsilí o navrácení antické slávy Itálii. K Chrámu Vesty přiléhal Dům vestálek, rovněž vybudovaný Septimiem Severem. Dodnes je dobře rozeznatelný obrys budovy podle zbytků jejích základů. Na nádvoří se nacházejí sochy „představených“ vestálek s nápisy na piedestalu uvádějícími jejich ctnosti. V Domě vestálských panen bylo uchováváno posvátné Palladium, zobrazení Pallas Athény přinesené Aeneem z Tróje.

 

Oblouk Septimia Severa

Římský senát a lid tradičně budoval triumfální oblouky na počest vítězných císařů a generálů a v roce 203 n.l. byl vztyčen oblouk vysoký 23 m naproti kostela Santi Martina e Luca pro Septimia Severa a jeho syny Caracallu a Getu po jejich vítězstvích nad Parthy. Oblouk zdobí 4 hluboké mramorové reliéfy představující epizody z těchto válek. Bohyně Vítězství drží trofeje a velký nápis hlásá slávu císaře a jeho synů (jméno Gety však bylo později odstraněno). Oblouk rovněž zahrnuje základnu sloupu vztyčeného na památku 10. výročí Diokleciánova nástupu na trůn a zbytky Rostra, starověké řečnické plošiny původně vyzdobené zobci z přídí zajatých nepřátelských lodí. Oblouk byl považován za místo, kde se nachází Umbilicus Urbis, pupek/symbolický střed Říma.

 

Saturnův chrám

Saturnův chrám vybudovaný kolem roku 497 př.n.l. patřil v dobách republiky k nejvýznamnějším a nejváženějším. Coby první chrám na Fóru byl věnován bohu patrně etruského původu, kterého Římané přijali a který patřil k předním božstvům. Několikrát byl chrám zničen ohněm, naposledy ve 4. století, a znovu vybudován. V dobách republiky v něm byl uchováván státní poklad a začínaly zde každoroční oslavy Saturnálie. Saturnův chrám poznáte podle 8 jónských sloupů s věnci. K chrámu přiléhá fragment Zlatého milníku (Miliarium Aureum), který představoval počáteční bod ul. Via Sacra a všech římských konzulárních silnic. Na kameni byly zlatým písmem uvedeny vzdálenosti z Říma do různých provincií v říši.

 

Chrám Castora a Polluka

Tři korintské sloupy vysoké 12 m jsou jediné, co zbylo chrám Castora a Polluka, vybudovaného z vlády Tiberia v 1. stol.n.l. na místě původního chrámu pocházejícího z roku 484 př.n.l., vybudovaného synem diktátora Aula Postumia jako poděkování za porážku Tarquinů. Vítězství bylo přičítáno pomoci Dioskúrů Castora a Polluka, kteří byli předmětem mnoha mýtů částečně řeckého a částečně etruského původu. Podle legendy po vítězství Castor and Pollux jeli do Říma a napojili své koně z pramene na Fóru. Dochované 3 sloupy jsou neoficiálně známé jako Tři sestry.

 

Chrám Antonina a Faustiny

Z Via Sacra vedou schody nahoru k chrámu Antonina a Faustiny vybudovanému v roce 141 n.l. na počest zbožštělé císařovny Faustiny (a po smrti Antonina věnovanému také jemu). Z průčelí se dochovalo 6 sloupů s korintskými hlavicemi spolu s řadou sloupů po straně. Ve 12. století byl chrám proměněn v kostel San Lorenzo in Miranda, ale když v roce 1536 císař Karel V. navštívil Řím, sloupy byly vyjmuty ze středověkého zdiva.

 

Via Sacra

Via Sacra („Posvátná cesta“) procházející pod Titovým obloukem a pokračující přes Fórum byla hlavní ulice antického Říma, po které procházely triumfální průvody mezi Kapitolem a  Koloseem. Nacházely se zde některé z nejvýznamnějších náboženských staveb a denně ji používali Římané zabývající se obchodem nebo navazováním kontaktů v bazilice. Via Sacra byla vydlážděná a lemovaná sloupy, a místy můžete dodnes vidět rýhy od kol vozů, které zde projížděly před mnoha staletími.

Návštěva římského Fóra 3
Pantheon

Jak se dostat k Římskému fóru

Římské metro Linka B, Modrá linka, zastavuje u Kolosea dvě zastávky od vlakového nádraží Termini, ale lepší způsob, jak se dostat ke vchodu do Fóra, nabízejí autobusové linky (kterých je spousta) z celého Říma zastavující na nám. Piazza Venezia. Kromě toho zde mají zastávku všechny vyhlídkové autobusy typu hop-on hop-off.

Adresa: Via dei Fori Imperiali, Řím

 

Atrakce v okolí

Fórum leželo v samém srdci starověkého Říma, takže nepřekvapuje, že kolem se nachází některé z nejvýznamnějších staveb a míst té doby: Koloseum, Palatin a nedávno vykopaný Neronův Domus Aurea („Zlatý dům“). Jen kousek odtud je kostel San Pietro in Vincoli a bazilika San Clemente poblíž Kolosea.

 

Restaurace a kavárny v okolí

U zastávky metra Colosseo najdete Oppio Caffe, která podává pizzu a talíře s antipasti a představuje dobrou zastávku na kávu. Přímo nad ní na Via Nicola Salvi stojí La Biga Ristoracaffe se stoly uvnitř i venku. Nebo se můžete vydat po Via degli Annibaldi či Via Colosseo na Via Cavour v samém srdci okrsku Monti, kde najdete vyšší koncentraci restauraci. Trattoria Da Valentino v č. 293 podává římské pokrmy v domácím stylu. Ještě blíže Fóru, naproti Domus Aurea, se nalézá Hostaria da Nerone (údajně zavřeno) rovněž podávající římskou kuchyni.

 

Nakupování v okolí

Via Cavour a okolní ulice jsou plné malých obchůdků a butiků. Pokud hledáte kožené zboží, podívejte se do prodejny verypel, a pokud originální oděvy domácí výroby, zastavte se v designérském butiku Abito. Okrsek Monti je proslulý svými obchody s retro/vintage oděvy. Patří k nim Pifebo na Via dei Serpenti a Humana Vintage Roma na Via Cavour. Zajímá-li Vás móda od návrhářů, řemeslné výrobky a umění, nenechte si ujít víkendové trhy Mercato Monti na Via Leonina, kde mladí a vynořující se návrháři, designéři a umělci představují své práce.

***

Návštěva římského Fóra 4

TIPY A PROHLÍDKY

Prohlídky Fóra památek starověkého Říma: půldenní prohlídky (dopoledne nebo odpoledne) zahrnují Fórum s Koloseem a Kapitol, což představuje obsáhlý úvod do antického Říma. Po prohlídce hlavních prvků těchto 3 lokalit pokračuje tříhodinová pěší prohlídka k Pantheonu, fontáně di Trevi a nám. Piazza Navona. Půldenní pěší prohlídka památek starověkého Říma a Kolosea zahrnuje Fórum, vrch Palatin a Circus Maximus, s prioritním vstupem do Kolosea. Obě prohlídky zahrnují služby informovaného místního průvodce a sluchátka, abyste ho/ji stále dobře slyšeli. V obou případech počítejte se spoustou chození.

Prohlídky na segwayi: pokud se necítíte na tolik chození a chtěli byste si prohlédnout atrakce Říma do větší šířky, zvažte prohlídku Říma na segwayi. Budete projíždět kolem Fóra a dalších antických lokalit na dvoukolovém elektrickém vozíku segway (lekce použití a helma jsou v ceně) a přitom ve sluchátkách poslouchat výklad odborného průvodce.

Samostatná návštěva Fóra: Fórum spolu s Koloseem a Palatinem spadá pod jednu dvoudenní vstupenku; na stejnou vstupenku se však nemůžete vrátit. Nejlepší doba pro vyhnutí se frontám a davům je brzy ráno a kolem poledne, kdy jdou skupiny turistů z autobusových zájezdů na oběd.

Pohodlí: Určitě si obujte dobré boty na chození – Fórum zabírá velkou plochu pokrytou nerovným kamenitým povrchem. Většina Fóra není zastíněná, takže si s sebou vezměte spoustu vody. Na Fóru si můžete udělat piknik, i když Palatin nabízí lepší prostředí a k tomu stín.

Tipy na výlety z Říma

Návštěva římského Fóra 5

KDE SE UBYTOVAT

Živý stylový okrsek Monti severně od Fóra je dobrá lokalita, kde hledat hotel v blízkosti antických památek, se snadnou dostupností vlakového nádraží Termini. Doporučujeme následující hotely.

Výborně hodnocený Nerva Boutique Hotel 3* nabízí atraktivní současné pokoje jen 5 minut chůze od Fóra; podává odpolední svačiny v ceně, což přijde vhod po dni stráveném prohlížením památek.

Stejně tak blízko je Monti Palace Hotel 4* nacházející se na horní hranici hotelů střední cenové kategorie; nabízí moderní pokoje a snídani v ceně, zatímco hosté mohou používat střešní terasu s výhledy na město.

O něco dále v okrsku Monti na rušné ul. Via Cavour se nalézá Hotel Centro Cavour 3* s pokoji, které jsou tiché, vybavené malými chladničkami a potřebami na přípravu kávy a čaje.

Pouze 100 m od Fóra stojí rodinný Hotel Paba 2* s výtahem a pěkně vyzdobenými pokoji.

Ve stejném cenovém okruhu a také na okraji Monti blízko Fóra je Domus Real Cardello 3* umístěný v elegantní historické budově; snídaně je zahrnuta v ceně.

Řím – kde se ubytovat

Pro cestovatelské tipy a triky jak najít levné ubytování a ušetřit peníze klikněte zde nebo vyzkoušejte tento srovnavač Hotelscombined.com,  kde můžete porovnat všechny ceny jednoho a toho samého hotelu na jednom místě.